تبلیغات
http://edris.mihanblog.com/http://edris.mihanblog.com/linkdaily/http://edris.mihanblog.com/post/119http://edris.mihanblog.com/post/144http://edris.mihanblog.com/post/198http://edris.mihanblog.com/post/199http://edris.mihanblog.com/post/201http://edris.mihanblog.com/post/221http://edris.mihanblog.com/post/248http://edris.mihanblog.com/post/249http://edris.mihanblog.com/post/258http://edris.mihanblog.com/post/27http://edris.mihanblog.com/post/28http://edris.mihanblog.com/post/309http://edris.mihanblog.com/post/386http://edris.mihanblog.com/post/388http://edris.mihanblog.com/post/389http://edris.mihanblog.com/post/392http://edris.mihanblog.com/post/393http://edris.mihanblog.com/post/402http://edris.mihanblog.com/post/414http://edris.mihanblog.com/post/91http://edris.mihanblog.com/post/92http://edris.mihanblog.com/post/archive/1388/7http://edris.mihanblog.com/post/atom/http://edris.mihanblog.com/post/author/1http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/1http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/2http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/3http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/4http://edris.mihanblog.com/post/category/12http://edris.mihanblog.com/post/category/17http://edris.mihanblog.com/post/category/19http://edris.mihanblog.com/post/category/23http://edris.mihanblog.com/post/category/27http://edris.mihanblog.com/post/category/40http://edris.mihanblog.com/post/category/46http://edris.mihanblog.com/post/category/52http://edris.mihanblog.com/post/category/54http://edris.mihanblog.com/post/category/55http://edris.mihanblog.com/post/category/64http://edris.mihanblog.com/post/category/74http://edris.mihanblog.com/post/category/77http://edris.mihanblog.com/post/category/84http://edris.mihanblog.com/post/category/85http://edris.mihanblog.com/post/category/88http://edris.mihanblog.com/post/category/89http://edris.mihanblog.com/post/category/90http://edris.mihanblog.com/post/category/91http://edris.mihanblog.com/post/category/92http://edris.mihanblog.com/post/category/17/page/1http://edris.mihanblog.com/post/category/84/page/2http://edris.mihanblog.com/post/rss/http://edris.mihanblog.com/post/tag/2http://edris.mihanblog.com/post/tag/2024http://edris.mihanblog.com/post/tag/Brazinghttp://edris.mihanblog.com/post/tag/Ce%20اhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/Cuاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/express%20or%20impliedhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/L0http://edris.mihanblog.com/post/tag/makes%20any%20warrantyhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/nor%20any%20of%20its%20employeeshttp://edris.mihanblog.com/post/tag/or%20any%20third%20party’s%20use%20or%20the%20results%20of%20such%20use%20of%20any%20information%20or%20process%20disclosedhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/or%20are%20consistent%20with%20any%20particular%20standard%20of%20merchantabilityhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/or%20assumes%20any%20legal%20liability%20or%20responsibility%20for%20the%20accuracyhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/PROCAST%202004http://edris.mihanblog.com/post/tag/Steelshttp://edris.mihanblog.com/post/tag/subcontractors%20or%20their%20employeeshttp://edris.mihanblog.com/post/tag/Tiاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/آستمپر%20کردنhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/آنالیز%20زمینه%20های%20مخرب%20و%20روش%20های%20جلوگیری%20از%20آنهاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/آنها%20را%20با%20كمك%20یك%20نوار%20پهن%20لاستیكی%20نظیر%20تیوپ%20دوچرخه%20یا%20لاستیكی%20كه%20از%20تیوپ%20ماشین%20معمولی%20بریده%20شده%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/آهنگ%20کرنش%20–سختی%20باقیماندهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/آهنگ%20نفوذ%20بسیار%20پایین%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اپسیلن%20صفرhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اتمها%20مضرب%20صحیحی%20از%20فاصله%20ی%20بین%20اتمی%20را%20طی%20می%20كنندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اساس%20بر%20این%20است%20که%20قطعه%20را%20با%20بالابردن%20دماف%20در%20دماهای%20مختلف%20کارکردن%20روی%20فلزhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/استحکام%20نهایی%20و%20استحکام%20شکستhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/افزایش%20درجه%20حرارت%20پیش‌گرم%20قالبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/افزایش%20سختی%20چرخدندهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اکستروژن%20ضربه%20ای%20بعنوان%20فرآیند%20مناسب%20تشخیص%20داده%20شدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اكسیدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اما%20از%20آنجا%20كه%20Sr%20و%20Ca%20با%20هم%20مقابله%20می‌كنندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اما%20با%20گرم%20كردن%20آلیاژ%20تا%20دمایی%20زیر%20خط%20انجمادhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اما%20در%20آزمون‌هایی%20كه%20سیلیسیم%20خالص%20یا%20FeSi%20خالص%20به%20پاتیل%20اضافه%20شده%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/امكان%20كاهش%20اقتصادی%20تر%20مقطعhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/اندازه%20و%20سختی%20سوهان%20و%20نیز%20سرعتhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ایجاد%20استحكام%20و%20در%20حالت%20پلاستیك%20است%20(%20درصورتی%20كه%20استحكام%20خشك%20مد%20نظر%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/این%20ساختار%20مخصوصاً%20برای%20آستمر%20کردن%20ساخته%20می%20شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/این%20عمل%20ممكن%20است%20با%20تغییر%20شكل%20زیاد%20همراه%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/با%20بزرگ%20تر%20شدن%20اندازه%20دانهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/با%20گذشتن%20شمش%20از%20میان%20هر%20جفت%20از%20غلتکهاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/بازهاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/باقیمانده%20های%20سنگزنی%20و%20یا%20موادی%20كه%20به%20طریقی%20وارد%20فضای%20كاری%20چرخدندهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/بالاترین%20مقاومت%20خوردگی%20را%20دارند%20زیرا%20مقدار%20کرم%20–نیکل%20ان%20زیاد%20است%20(حداقل%20در%20مجموع%2023? . مقدار عنصر الیاژی فولادهای ضد زنگ انقدر زیاد است که حتی در درجه حرارتهای پایین هم در شرایط اوستنیتی باقی می مانند و نمی توان انها را به وسیله عملیات حرارتی سخت کنند .  فولادهای ضد زنگ اوستنیتیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/برای%20پر%20کردن%20قالبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/برای%20تعیین%20سرعت%20ریخته%20گری%20و%20در%20كنار%20آن%20زمان%20ریخته%20گریhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/برای%20ساخت%20ترموکوپلhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌برای%20ظروف%20غذا%20خوری%20از%20جنس%20ارتن%20و%20ریا%20پرسلان%20با%20قطر2%20تا%203%20میلیمترhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/بررسی%20انجماد%20جهت%20دار%20(%20بخش%202%20)http://edris.mihanblog.com/post/tag/بررسی%20عوامل%20خستگی%20و%20انواع%20شكست%20در%20چرخدنده%20هاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/بسیار%20کوچک%20است%20و%20رفتار%20سوپرپلاستیک%20باقی%20می%20ماندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20شکلhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20شکل%20مخلوط%20شدن%20عناصر%20موجود%20در%20زمینهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20طوری%20که%20هر%20چه%20ارتفاع%20برگشت%20بیشتر%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20علت%20مقاومت%20به%20خوردگی%20و%20گرمایی%20که%20در%20صنعت%20توسعه%20زیادی%20پیدا%20کرد%20? حیف و میل شدن فلزها به علت خوردگیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20نقطه%20M%20یا%20تنش%20حداکثر%20می%20رسیمhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/پایداری%20اندازه%20دانهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/پرداخت%20خوب%20سطح%20دندانه%20و%20در%20بعضی%20مواقع%20اصلاح%20پروفیل%20دندانه%20و%20تاج%20گذاری%20دندانه%20(crowing)%20كه%20در%20این%20روش%20وسط%20دندانه%20به%20صورت%20یك%20برآمدگیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/پس%20از%20انجماد%20یافت%20می%20شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/پس%20از%20تهیه%20وسایل%20مورد%20نیازhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/پینهاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/پینیون%20از%20استعداد%20بیشتری%20برای%20كندگی%20برخوردار%20است%20زیرا%20معمولا%20‌به%20علت%20كوچكتر%20بودن%20نسبت%20به%20چرخدندهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تا%20نقطه%20تسلیمhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تالکhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ترموکوپلhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تست%20های%20مکانیکیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%202%20)%20%20مکانیزم%20دوقلویی%20در%20تغییر%20شکل%20%20%20%20%20در%20مواد%20معینی%20به%20خصوص%20فلزات%20hcphttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%203%20)%20%20كار%20داغ%20و%20تبلور%20مجدد%20%20%20%20%20كار%20داغhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%206%20)%20%20سختی%20%20%20%20%20تعریف%20خاصیت%20سختیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20موضعی%20یا%20گلویی%20شدن%20در%20نمونه%20روی%20میدهد%20و%20با%20کاهش%20سطح%20مقطعhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شكل%20پلاستیكhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تماس%20فلز%20به%20علت%20نامناسب%20بودن%20ضخامت%20لایه%20روغنhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تنشی%20است%20که%20ماده%20در%20آن%20تنشhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/توسط%20گاز%20یا%20رطوبت%20موجود%20در%20مواد%20كمك%20ذوبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/تولید%20شده%20به%20روش%20ریخته‌گری%20گریز%20مرکز%20در%20قالب‌های%20فلزیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/جوش%20با%20ساختاری%20تردhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/جوشکاری%20و%20انجمادhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20(%20بخش%201%20)http://edris.mihanblog.com/post/tag/چون%20اتصال%20در%20هر%20نقطه%20دیگر%20معمولاً%20باعث%20می%20شود%20که%20emf%20بسیار%20اندکی%20اندازه%20گیری%20شوندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌چهاردقیقه%20زمان%20احتیاج%20داشته%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/حد%20کشسانhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/حذف%20یا%20خنثی‌سازی%20بعضی%20از%20ناخالصی‌ها%20نظیر%20Shttp://edris.mihanblog.com/post/tag/خاصیت%20مغناطیسی%20به%20ترتیب%20كاهش%20یافته%20و%20به%20همین%20دلیل%20در%20عملhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/خستگی%20سطحیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/خواص%20مواد%20مختلفhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/داكتیل%20ترندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20اغلب%20فلزاتhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20این%20نواحی%20ذوب%20شدهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20حالت%20کارداغ%20رخ%20می%20دهدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20سطح%20داخلی%20حلقهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20قطر%20لایه%20ایجاد%20شده%20ویا%20به%20عبارت%20دیگر%20در%20ضخامت%20بدنه%20خامhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20مقیاس%20دلخواه%20نشان%20داده%20می%20شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20مورد%20ظروف%20خانگی%20دسته%20فنجانها%20و%20یا%20لوله%20قوریها%20به%20صورت%20مجزا%20شكل%20یافته%20و%20پس%20از%20خروج%20از%20قالبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/درست%20پس%20از%20خاتمه%20جوشكاری%20عملیات%20تنش%20زدایی%20از%20طریق%20حرارت%20دهی%20قطعه%20تا%20حدود%20600%20درجه%20سانتی%20گراد%20و%20نگهداری%20در%20این%20حرارت%20بمدت%20كافی%20صورت%20می%20پذیرد%20%20%20%20%20%20%20%20جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20%20قطعات%20ریختگی%20چدن%20خاكستری%20به%20منظور%20اتصال%20به%20یكدیگرhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/دو%20سی%20دی%201000%20تومانhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/دوقلویی%20شدن%20عامل%20اصلی%20تغییر%20شكل%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/رشد%20دانه%20ها%20و%20انجام%20عملیات%20های%20کار%20سردhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/رنگhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/روان%20كننده%20ها%20نه%20تنها%20باعث%20كاهش%20ویكسوزیته%20می%20شوندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/روش%20جوشكاریhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ریختگریhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%201%20)http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌ریشه%20درختانhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/زنگhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/زیر%20سیگاریhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/زیرا%20با%20تغییر%20این%20مقدارhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سایشی%20باشد%20كه%20ناشی%20از%20شكسته%20شدن%20موضعی%20لایه%20روغن%20به%20علت%20حرارت%20بیش%20از%20حدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سطح%20خنثیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سطح%20مقطع%20اولیه%20و%20Afhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سولفیدهاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سه%20سی%20دی%20500%20تومانhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سیلیسیمhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سیلیسیم%20به%20راحتی%20اكسید%20می%20شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سیلیكات%20سدیم%20و%20سیلیس%20كلوئیدیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سیم%20و%20غیره%20از%20این%20شمشhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/شده%20اند%20باشد%20به%20این%20سایشhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/شعله%20یا%20محصولات%20احتراق%20مناسب%20که%20اثرات%20زیان%20آوری%20سطوح%20قطعه%20نداشته%20باشندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/شكستی%20است%20كه%20در%20آن%20تمام%20یا%20قسمت%20قابل%20توجهی%20از%20یك%20دندانه%20بر%20اثر%20بارگذاری%20بیش%20از%20حدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/شماره%202http://edris.mihanblog.com/post/tag/شیبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/صفحهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ضخیم%20کردن%20قسمتی%20از%20قالبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ضربه%20یا%20اغلب%20بر%20اثر%20تنش%20های%20خمشی%20مكرری%20كه%20بیش%20از%20مقدار%20حد%20دوام%20ماده%20چرخدنده%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/طول%20اولیه%20نمونه%20باید%20مشخص%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/طول%20نهایی%20نمونهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عبارت%20است%20از%20اندازه%20گیری%20دماهای%20پایینتر%20از%20C?510 و ابزار لازم برای این کار دماسنج نام دارد.        اندازه گیری دما با توجه به رنگ     یکی از ساده ترین روشهای تخمین دمای هر فلزhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عبور%20موضعی%20آب%20گردhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عكس‌العمل%20قابل%20انتظار%20در%20قبال%20عملیات%20تلقیحhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عمل%20می%20کنندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عملا%20غیر%20ممكن%20است%20و%20این%20موضوعhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عملیات%20ادامه%20و%20اندازه%20ی%20دانه%20ها%20كاهش%20می%20یابدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عملیات%20حرارتی%20چدن%20نشکنhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عملیات%20سطحی%20شامل%20تشکیل%20یک%20پوشش%20فسفاتی%20(%20ایجاد%20پوشش%20جانشینی%20فسفاتی%20روی%20فولاد%20با%20فرو%20بردن%20آن%20در%20یک%20محلول%20%20آبی%20اسید%20فسفریک%20(%20اغلب%20محتوی%20منگنزhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/عیوب%20ریخته%20گری%20گریزازمرکز%20(%20بخش%201%20)%20%20در%20ریخته‌گری%20گریز%20از%20مرکزhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? پریتکتیک : دما ?????Chttp://edris.mihanblog.com/post/tag/غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? یوتکتوئید : دما ????Chttp://edris.mihanblog.com/post/tag/غلظت%20کربن%20???? درصد البته باید توجه داشت که غلظت‌ها و دماهای ذکرشده برای آهن-کربن خالص بوده و با حضور عناصر آلیاژی دیگرhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فرآیندهای%20انجمادhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فروش%20نرم%20افزار%20ASM%20Handbook%20(%20کتاب%20های%20استانداردهای%20مهندسی%20به%20زبان%20انگلیسی%20)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فورمینگ%20و%20فورجینگhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فولاد%20با%2014درصد%20کروم%20تا%20C?815http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولاد%20با%2028%20درصد%20کروم%20یا%20نایکروم%20تا%20C?1090 در دسترس است. برای دماهای بالاتر از C?1090 لوله های محافظ چینی یا سیلیسیم کاربید به کار می روند.     آذرسنج ثبتگر و کنترلگر     در اغلب تأسیسات صنعتیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فولاد%20هاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20آلیاژیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20پرآلیاژی%20بوده%20که%20حاوی%2018درصد%20نیکلhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%202)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%203)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%204)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%205)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%206)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%208)http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%209)http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌قالب%20را%20به%20حال%20خود%20بگذارید%20و%20بعد%20از%20زمان%20مشخصی%20كه%20جداره%20تشكیل%20شده%20در%20اثر%20انقباض%20از%20قالب%20جدا%20شدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/قسمتی%20از%20جوش%20است%20كه%20حرارت%20آن%20تا%20حدی%20كه%20سبب%20ذوب%20شود%20زیاد%20نیستhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/قطعات%20را%20به%20منظور%20دست%20یافتن%20به%20سختی%20مورد%20نظر%20و%20حذف%20تنش%20های%20باقی%20مانده%20در%20اثر%20تفاوت%20سرعت%20سرد%20کردن%20در%20قسمتهای%20مختلف%20قطعه%20به%20دلیل%20اختلاف%20اندازه%20ی%20مقطعhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/قیمت%20دو%20سی%20دی%20از%20این%20مجموعه%206000%20تومان%20(%20برای%20هر%20دو%20سی%20دی%20)http://edris.mihanblog.com/post/tag/قیمت%20سه%20سی%20دی%20از%20این%20کتاب%20ها%20در%20مجموع%209000%20تومانhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/قیمت%20مناسبhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/کرامپیتونhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/کم%20آلیاژhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/کنترل%20کیفیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/کونچ%20و%20تمپر%20کردن%20و%20آستمپر%20کردن%20%20? آنیلینگ چدن نشکن : هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/که%20در%20آن%20از%20یک%20میله%20با%20اندازه%20ی%20استاندارد%20(قطر%201%20اینچ%20و%20ارتفاع%204%20اینچ)%20استفاده%20می%20شود%20که%20آن%20را%20آستنیته%20می%20کنند%20سپس%20یک%20سر%20آن%20را%20به%20وسیله%20ی%20آب%20سرد%20می%20کنندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌كرك%20و%20پشم%20كه%20به%20منظور%20افزایش%20استحكام%20خام%20به%20بعضی%20از%20مواد%20اولیه%20زده%20می%20شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/كسری%20از%20این%20مقدار%20را%20كه%20به%20فاصله%20شان%20از%20صفحه%20ی%20دوقلویی%20بستگی%20داردhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌كلیه%20خطوط%20اضافی%20كه%20دراثر%20قالب%20روی%20آن%20ایجاد%20شده%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/گاه%20به%20حدی%20است%20كه%20چنانچه%20ظرف%20حاوی%20دو%20غاب%20بعد%20از%20مدتی%20سكونhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ماده%20كارگرم%20شدهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ماشینکاریhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/مایعhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/متالورژِ%20پودرhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/متالوگرافی%20و%20تعیین%20ساختارhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/مثل%20آلیاژهای%20Al%20و%20Ni%20را%20میتوان%20در%20حالی%20که%20در%20دمای%20محلول%20جامد%20هموژن%20قرار%20دارندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/محفظه%20گرمایش%20و%20بنابراین%20قطعاتی%20که%20باید%20عملیات%20حرارتی%20شوندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/محورهاhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/معادله%20تصویر%20شماره%2022http://edris.mihanblog.com/post/tag/مقاومت%20به%20ضربه%20ای%20زیادی%20دارندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌مقدار%20مصرف%20روان%20كننده%20باید%20به%20نحوی%20تنظیم%20شود%20كه%20با%20ایجاد%20بیشترین%20مقدار%20روانیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/مقیاس%20شامل%2010%20ماده%20مختلف%20معدنی%20است%20که%20به%20ترتیب%20افزایش%20سختی%20مرتب%20شده%20اند%20و%20عبارتند%20از%20شماره%201http://edris.mihanblog.com/post/tag/ممكن%20است%20قالب%20گچی%20ازچندین%20قعطه%20ساخته%20شود%20تا%20بتوانیم%20جسم%20داخل%20آن%20را%20از%20قالب%20خارج%20كنیمhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/منکنز%20یا%20فسفات%20رویhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/منگنزhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/موازی%20با%20صفحه%20ای%20مشخص%20به%20طوری%20كه%20شبكه%20به%20دو%20بخش%20قرینهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/موجب%20انبساط%20این%20پوسته%20می‌گردد%20و%20چون%20راهی%20برای%20انبساط%20لوله%20به%20دلیل%20چسبندگی%20به%20قالب%20(فلزی)%20وجود%20نداردhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/مولیبدنhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/مهندسی%20سطحhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/میتوان%20آذرسنج%20را%20برای%20دماهای%20بالاترhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/میلهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/نشان%20دهنده? استحاله‌های هم‌دما هستند. • استحاله? یوتکتیک : دما ?????Chttp://edris.mihanblog.com/post/tag/نشان%20می%20دهدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/نمونه%20آزمون%20توسط%20سوهانی%20با%20سختی%20معینhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌نیازی%20به%20تخلیه%20دو%20غاب%20نیستhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/نیکلhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/و%20بزرگ%20می%20شوندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌وارونه%20شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/وانادیمhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/وقتی%20در%20نقاط%20اتصال%20دو%20سیم%20فلزی%20غیر%20مشابه%20اختلاف%20دما%20وجود%20داشته%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ولی%20برای%20قطعاتی%20كه%20توخالی%20باشندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/همچنین%20مقدار%20کاهش%20تنش%20باقیماندهhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/همچون%20نفوذhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/همراه%20با%20بهبود%20انعطاف%20پذیری%20و%20یا%20چقرمگیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/همه%20ی%20پروسه%20هایی%20که%20مبتنی%20بر%20حرکت%20اتمها%20استhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/همیشه%20فلزات%20پركننده%20دارای%20مقداری%20سیلیسیم%20اضافی%20به%20منظور%20جایگزین%20شدن%20با%20سیلیسیم%20اكسید%20شده%20در%20چدنhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/هنگامی%20كه%20در%20دمای%20زیادی%20قرار%20دارد%20و%20قادر%20به%20مقاومت%20در%20برابر%20نیروهای%20انبساطی%20نیستhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/یک%20خاصیت%20مهم%20مهندسی%20است%20و%20در%20روابط%20مورد%20استفاده%20در%20طراحی%20تیرها%20و%20ستونها%20که%20سفتی%20نقش%20عمده%20ای%20داردhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/? درصد در دمای ???? درجه سانتیگراد است. اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست.  سِمِنتیت: سِمِنتیت یا کاربید آهن یک ماده مرکب شیمیایی به فرمول شیمیایی Fe3C دارای ‎?/?? درصد کربن است. سمنتیت فازی بسیار سخت و شکننده است. حدس زدن این مورد شاید آسان باشد. این لغت برگرفته از کلمه Cement در زبان انگلیسی به معنای ماده ای است که مواد مختلف را به هم می چسباندhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/1949/1962http://edris.mihanblog.com/post/tag/nor%20ut/battelle%20or%20any%20other%20united%20states%20government%20contractorshttp://edris.mihanblog.com/post/tag/استفاده%20می%20شود.%20%20%20%20%20از%20روش%20میکروسختی%20سنجی(روش%20نوپ)%20برای%20سطوح%20پوششکاری%20شده%20و%20ورقهای%20بسیار%20نازک%20(mm%20002/0)http://edris.mihanblog.com/post/tag/تعیین%20و%20زمان%20آن%20را%20محاسبه%20كنید.%20مثلا%20اگر%20سرعت%20ریخته%20گری%205/0%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%202%20)%20%20%20%20%202/%20مراحل%20تولید%20قطعات%20در%20فرآیند%20قالیهای%20پوسته%20ای%20‏سرامیكی%20دقیق%20%203/%20مراحل%20تولید%20قطعاتhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20با%20سرعت%20110C/hتا%20دمای%20700Cو%20نگهداری%20در%20این%20دما%20برای%202%20ساعتhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20تا%20دمای%20345Cبا%20سرعت%2055C/hhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/کونچ%20کردن%20به%20وسیله%20ی%20جریان%20نیتریت%20/%20نیتراتhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/لدبوریت%20گفته%20می‌شود%20که%20از%20مذابی%20با%20?/? درصد کربن در دمای ???? درجه سانتیگراد تحت یک واکنش یوتکتیکی حاصل می‌شود. از آنجایی که اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست و بر اساس یک واکنش یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل می‌شودhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/مقدار%20تنش%20میانگین%20را%20به%20دست%20می%20دهد.%20در%20صورتی%20که%20h/l>1%20باشد.%20ناهمگنی%20در%20تغییر%20شکل%20حاکم%20است%20و%20وقتی%20که%20h/l<1%20باشدhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/نمودار%20آهن%20کربننمودار%20آهن%20کربن%20undefined%20نمودار%20تعادلی%20آهن/کربن%20(fe/c)%20راهنمایی%20است%20که%20به%20کمک%20آن%20می‌توان%20روش‌های%20مختلف%20عملیات%20حرارتیhttp://edris.mihanblog.com/post/tag/‌وزن%20مخصوص%20را%205/2%20اختیار%20كنید