تبلیغات
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0">
  <siteMapNode title="سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...)" description="سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...)" url="~/">
    <siteMapNode title="extrapage" description="extrapage" url="~/extrapage/">
    </siteMapNode>
    <siteMapNode title="linkdaily" description="linkdaily" url="~/linkdaily/"/>
    <siteMapNode title="post" description="post" url="~/post/">
      <siteMapNode title="119" description="119" url="~/post/119"/>
      <siteMapNode title="144" description="144" url="~/post/144"/>
      <siteMapNode title="198" description="198" url="~/post/198"/>
      <siteMapNode title="199" description="199" url="~/post/199"/>
      <siteMapNode title="201" description="201" url="~/post/201"/>
      <siteMapNode title="221" description="221" url="~/post/221"/>
      <siteMapNode title="248" description="248" url="~/post/248"/>
      <siteMapNode title="249" description="249" url="~/post/249"/>
      <siteMapNode title="258" description="258" url="~/post/258"/>
      <siteMapNode title="27" description="27" url="~/post/27"/>
      <siteMapNode title="28" description="28" url="~/post/28"/>
      <siteMapNode title="309" description="309" url="~/post/309"/>
      <siteMapNode title="386" description="386" url="~/post/386"/>
      <siteMapNode title="388" description="388" url="~/post/388"/>
      <siteMapNode title="389" description="389" url="~/post/389"/>
      <siteMapNode title="392" description="392" url="~/post/392"/>
      <siteMapNode title="393" description="393" url="~/post/393"/>
      <siteMapNode title="402" description="402" url="~/post/402"/>
      <siteMapNode title="414" description="414" url="~/post/414"/>
      <siteMapNode title="91" description="91" url="~/post/91"/>
      <siteMapNode title="92" description="92" url="~/post/92"/>
      <siteMapNode title="archive" description="archive" url="~/post/archive/">
        <siteMapNode title="1387" description="1387" url="~/post/archive/1387/">
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="1388" description="1388" url="~/post/archive/1388/">
          <siteMapNode title="7" description="7" url="~/post/archive/1388/7"/>
          <siteMapNode title="7" description="7" url="~/post/archive/1388/7/">
            <siteMapNode title="page" description="page" url="~/post/archive/1388/7/page/">
            </siteMapNode>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="1389" description="1389" url="~/post/archive/1389/">
        </siteMapNode>
      </siteMapNode>
      <siteMapNode title="atom" description="atom" url="~/post/atom/"/>
      <siteMapNode title="author" description="author" url="~/post/author/">
        <siteMapNode title="1" description="1" url="~/post/author/1"/>
        <siteMapNode title="1" description="1" url="~/post/author/1/">
          <siteMapNode title="page" description="page" url="~/post/author/1/page/">
            <siteMapNode title="1" description="1" url="~/post/author/1/page/1"/>
            <siteMapNode title="2" description="2" url="~/post/author/1/page/2"/>
            <siteMapNode title="3" description="3" url="~/post/author/1/page/3"/>
            <siteMapNode title="4" description="4" url="~/post/author/1/page/4"/>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
      </siteMapNode>
      <siteMapNode title="category" description="category" url="~/post/category/">
        <siteMapNode title="12" description="12" url="~/post/category/12"/>
        <siteMapNode title="17" description="17" url="~/post/category/17"/>
        <siteMapNode title="19" description="19" url="~/post/category/19"/>
        <siteMapNode title="23" description="23" url="~/post/category/23"/>
        <siteMapNode title="27" description="27" url="~/post/category/27"/>
        <siteMapNode title="40" description="40" url="~/post/category/40"/>
        <siteMapNode title="46" description="46" url="~/post/category/46"/>
        <siteMapNode title="52" description="52" url="~/post/category/52"/>
        <siteMapNode title="54" description="54" url="~/post/category/54"/>
        <siteMapNode title="55" description="55" url="~/post/category/55"/>
        <siteMapNode title="64" description="64" url="~/post/category/64"/>
        <siteMapNode title="74" description="74" url="~/post/category/74"/>
        <siteMapNode title="77" description="77" url="~/post/category/77"/>
        <siteMapNode title="84" description="84" url="~/post/category/84"/>
        <siteMapNode title="85" description="85" url="~/post/category/85"/>
        <siteMapNode title="88" description="88" url="~/post/category/88"/>
        <siteMapNode title="89" description="89" url="~/post/category/89"/>
        <siteMapNode title="90" description="90" url="~/post/category/90"/>
        <siteMapNode title="91" description="91" url="~/post/category/91"/>
        <siteMapNode title="92" description="92" url="~/post/category/92"/>
        <siteMapNode title="12" description="12" url="~/post/category/12/">
          <siteMapNode title="page" description="page" url="~/post/category/12/page/">
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="17" description="17" url="~/post/category/17/">
          <siteMapNode title="page" description="page" url="~/post/category/17/page/">
            <siteMapNode title="1" description="1" url="~/post/category/17/page/1"/>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="40" description="40" url="~/post/category/40/">
          <siteMapNode title="page" description="page" url="~/post/category/40/page/">
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="84" description="84" url="~/post/category/84/">
          <siteMapNode title="page" description="page" url="~/post/category/84/page/">
            <siteMapNode title="2" description="2" url="~/post/category/84/page/2"/>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
      </siteMapNode>
      <siteMapNode title="rss" description="rss" url="~/post/rss/"/>
      <siteMapNode title="tag" description="tag" url="~/post/tag/">
        <siteMapNode title="2" description="2" url="~/post/tag/2"/>
        <siteMapNode title="2024" description="2024" url="~/post/tag/2024"/>
        <siteMapNode title="Brazing" description="Brazing" url="~/post/tag/Brazing"/>
        <siteMapNode title="Ce%20ا" description="Ce%20ا" url="~/post/tag/Ce ا"/>
        <siteMapNode title="Cuا" description="Cuا" url="~/post/tag/Cuا"/>
        <siteMapNode title="express%20or%20implied" description="express%20or%20implied" url="~/post/tag/express or implied"/>
        <siteMapNode title="L0" description="L0" url="~/post/tag/L0"/>
        <siteMapNode title="makes%20any%20warranty" description="makes%20any%20warranty" url="~/post/tag/makes any warranty"/>
        <siteMapNode title="nor%20any%20of%20its%20employees" description="nor%20any%20of%20its%20employees" url="~/post/tag/nor any of its employees"/>
        <siteMapNode title="or%20any%20third%20party’s%20use%20or%20the%20results%20of%20such%20use%20of%20any%20information%20or%20process%20disclosed" description="or%20any%20third%20party’s%20use%20or%20the%20results%20of%20such%20use%20of%20any%20information%20or%20process%20disclosed" url="~/post/tag/or any third party’s use or the results of such use of any information or process disclosed"/>
        <siteMapNode title="or%20are%20consistent%20with%20any%20particular%20standard%20of%20merchantability" description="or%20are%20consistent%20with%20any%20particular%20standard%20of%20merchantability" url="~/post/tag/or are consistent with any particular standard of merchantability"/>
        <siteMapNode title="or%20assumes%20any%20legal%20liability%20or%20responsibility%20for%20the%20accuracy" description="or%20assumes%20any%20legal%20liability%20or%20responsibility%20for%20the%20accuracy" url="~/post/tag/or assumes any legal liability or responsibility for the accuracy"/>
        <siteMapNode title="PROCAST%202004" description="PROCAST%202004" url="~/post/tag/PROCAST 2004"/>
        <siteMapNode title="Steels" description="Steels" url="~/post/tag/Steels"/>
        <siteMapNode title="subcontractors%20or%20their%20employees" description="subcontractors%20or%20their%20employees" url="~/post/tag/subcontractors or their employees"/>
        <siteMapNode title="Tiا" description="Tiا" url="~/post/tag/Tiا"/>
        <siteMapNode title="آستمپر%20کردن" description="آستمپر%20کردن" url="~/post/tag/آستمپر کردن"/>
        <siteMapNode title="آنالیز%20زمینه%20های%20مخرب%20و%20روش%20های%20جلوگیری%20از%20آنها" description="آنالیز%20زمینه%20های%20مخرب%20و%20روش%20های%20جلوگیری%20از%20آنها" url="~/post/tag/آنالیز زمینه های مخرب و روش های جلوگیری از آنها"/>
        <siteMapNode title="آنها%20را%20با%20كمك%20یك%20نوار%20پهن%20لاستیكی%20نظیر%20تیوپ%20دوچرخه%20یا%20لاستیكی%20كه%20از%20تیوپ%20ماشین%20معمولی%20بریده%20شده%20است" description="آنها%20را%20با%20كمك%20یك%20نوار%20پهن%20لاستیكی%20نظیر%20تیوپ%20دوچرخه%20یا%20لاستیكی%20كه%20از%20تیوپ%20ماشین%20معمولی%20بریده%20شده%20است" url="~/post/tag/آنها را با كمك یك نوار پهن لاستیكی نظیر تیوپ دوچرخه یا لاستیكی كه از تیوپ ماشین معمولی بریده شده است"/>
        <siteMapNode title="آهنگ%20کرنش%20–سختی%20باقیمانده" description="آهنگ%20کرنش%20–سختی%20باقیمانده" url="~/post/tag/آهنگ کرنش –سختی باقیمانده"/>
        <siteMapNode title="آهنگ%20نفوذ%20بسیار%20پایین%20است" description="آهنگ%20نفوذ%20بسیار%20پایین%20است" url="~/post/tag/آهنگ نفوذ بسیار پایین است"/>
        <siteMapNode title="اپسیلن%20صفر" description="اپسیلن%20صفر" url="~/post/tag/اپسیلن صفر"/>
        <siteMapNode title="اتمها%20مضرب%20صحیحی%20از%20فاصله%20ی%20بین%20اتمی%20را%20طی%20می%20كنند" description="اتمها%20مضرب%20صحیحی%20از%20فاصله%20ی%20بین%20اتمی%20را%20طی%20می%20كنند" url="~/post/tag/اتمها مضرب صحیحی از فاصله ی بین اتمی را طی می كنند"/>
        <siteMapNode title="اساس%20بر%20این%20است%20که%20قطعه%20را%20با%20بالابردن%20دماف%20در%20دماهای%20مختلف%20کارکردن%20روی%20فلز" description="اساس%20بر%20این%20است%20که%20قطعه%20را%20با%20بالابردن%20دماف%20در%20دماهای%20مختلف%20کارکردن%20روی%20فلز" url="~/post/tag/اساس بر این است که قطعه را با بالابردن دماف در دماهای مختلف کارکردن روی فلز"/>
        <siteMapNode title="استحکام%20نهایی%20و%20استحکام%20شکست" description="استحکام%20نهایی%20و%20استحکام%20شکست" url="~/post/tag/استحکام نهایی و استحکام شکست"/>
        <siteMapNode title="افزایش%20درجه%20حرارت%20پیش‌گرم%20قالب" description="افزایش%20درجه%20حرارت%20پیش‌گرم%20قالب" url="~/post/tag/افزایش درجه حرارت پیش‌گرم قالب"/>
        <siteMapNode title="افزایش%20سختی%20چرخدنده" description="افزایش%20سختی%20چرخدنده" url="~/post/tag/افزایش سختی چرخدنده"/>
        <siteMapNode title="اکستروژن%20ضربه%20ای%20بعنوان%20فرآیند%20مناسب%20تشخیص%20داده%20شد" description="اکستروژن%20ضربه%20ای%20بعنوان%20فرآیند%20مناسب%20تشخیص%20داده%20شد" url="~/post/tag/اکستروژن ضربه ای بعنوان فرآیند مناسب تشخیص داده شد"/>
        <siteMapNode title="اكسید" description="اكسید" url="~/post/tag/اكسید"/>
        <siteMapNode title="اما%20از%20آنجا%20كه%20Sr%20و%20Ca%20با%20هم%20مقابله%20می‌كنند" description="اما%20از%20آنجا%20كه%20Sr%20و%20Ca%20با%20هم%20مقابله%20می‌كنند" url="~/post/tag/اما از آنجا كه Sr و Ca با هم مقابله می‌كنند"/>
        <siteMapNode title="اما%20با%20گرم%20كردن%20آلیاژ%20تا%20دمایی%20زیر%20خط%20انجماد" description="اما%20با%20گرم%20كردن%20آلیاژ%20تا%20دمایی%20زیر%20خط%20انجماد" url="~/post/tag/اما با گرم كردن آلیاژ تا دمایی زیر خط انجماد"/>
        <siteMapNode title="اما%20در%20آزمون‌هایی%20كه%20سیلیسیم%20خالص%20یا%20FeSi%20خالص%20به%20پاتیل%20اضافه%20شده%20است" description="اما%20در%20آزمون‌هایی%20كه%20سیلیسیم%20خالص%20یا%20FeSi%20خالص%20به%20پاتیل%20اضافه%20شده%20است" url="~/post/tag/اما در آزمون‌هایی كه سیلیسیم خالص یا FeSi خالص به پاتیل اضافه شده است"/>
        <siteMapNode title="امكان%20كاهش%20اقتصادی%20تر%20مقطع" description="امكان%20كاهش%20اقتصادی%20تر%20مقطع" url="~/post/tag/امكان كاهش اقتصادی تر مقطع"/>
        <siteMapNode title="اندازه%20و%20سختی%20سوهان%20و%20نیز%20سرعت" description="اندازه%20و%20سختی%20سوهان%20و%20نیز%20سرعت" url="~/post/tag/اندازه و سختی سوهان و نیز سرعت"/>
        <siteMapNode title="ایجاد%20استحكام%20و%20در%20حالت%20پلاستیك%20است%20(%20درصورتی%20كه%20استحكام%20خشك%20مد%20نظر%20باشد" description="ایجاد%20استحكام%20و%20در%20حالت%20پلاستیك%20است%20(%20درصورتی%20كه%20استحكام%20خشك%20مد%20نظر%20باشد" url="~/post/tag/ایجاد استحكام و در حالت پلاستیك است ( درصورتی كه استحكام خشك مد نظر باشد"/>
        <siteMapNode title="این%20ساختار%20مخصوصاً%20برای%20آستمر%20کردن%20ساخته%20می%20شود" description="این%20ساختار%20مخصوصاً%20برای%20آستمر%20کردن%20ساخته%20می%20شود" url="~/post/tag/این ساختار مخصوصاً برای آستمر کردن ساخته می شود"/>
        <siteMapNode title="این%20عمل%20ممكن%20است%20با%20تغییر%20شكل%20زیاد%20همراه%20باشد" description="این%20عمل%20ممكن%20است%20با%20تغییر%20شكل%20زیاد%20همراه%20باشد" url="~/post/tag/این عمل ممكن است با تغییر شكل زیاد همراه باشد"/>
        <siteMapNode title="با%20بزرگ%20تر%20شدن%20اندازه%20دانه" description="با%20بزرگ%20تر%20شدن%20اندازه%20دانه" url="~/post/tag/با بزرگ تر شدن اندازه دانه"/>
        <siteMapNode title="با%20گذشتن%20شمش%20از%20میان%20هر%20جفت%20از%20غلتکها" description="با%20گذشتن%20شمش%20از%20میان%20هر%20جفت%20از%20غلتکها" url="~/post/tag/با گذشتن شمش از میان هر جفت از غلتکها"/>
        <siteMapNode title="بازها" description="بازها" url="~/post/tag/بازها"/>
        <siteMapNode title="باقیمانده%20های%20سنگزنی%20و%20یا%20موادی%20كه%20به%20طریقی%20وارد%20فضای%20كاری%20چرخدنده" description="باقیمانده%20های%20سنگزنی%20و%20یا%20موادی%20كه%20به%20طریقی%20وارد%20فضای%20كاری%20چرخدنده" url="~/post/tag/باقیمانده های سنگزنی و یا موادی كه به طریقی وارد فضای كاری چرخدنده"/>
        <siteMapNode title="بالاترین%20مقاومت%20خوردگی%20را%20دارند%20زیرا%20مقدار%20کرم%20–نیکل%20ان%20زیاد%20است%20(حداقل%20در%20مجموع%2023?" description="بالاترین%20مقاومت%20خوردگی%20را%20دارند%20زیرا%20مقدار%20کرم%20–نیکل%20ان%20زیاد%20است%20(حداقل%20در%20مجموع%2023?" url="~/post/tag/بالاترین مقاومت خوردگی را دارند زیرا مقدار کرم –نیکل ان زیاد است (حداقل در مجموع 23? . مقدار عنصر الیاژی فولادهای ضد زنگ انقدر زیاد است که حتی در درجه حرارتهای پایین هم در شرایط اوستنیتی باقی می مانند و نمی توان انها را به وسیله عملیات حرارتی سخت کنند .  فولادهای ضد زنگ اوستنیتی"/>
        <siteMapNode title="برای%20پر%20کردن%20قالب" description="برای%20پر%20کردن%20قالب" url="~/post/tag/برای پر کردن قالب"/>
        <siteMapNode title="برای%20تعیین%20سرعت%20ریخته%20گری%20و%20در%20كنار%20آن%20زمان%20ریخته%20گری" description="برای%20تعیین%20سرعت%20ریخته%20گری%20و%20در%20كنار%20آن%20زمان%20ریخته%20گری" url="~/post/tag/برای تعیین سرعت ریخته گری و در كنار آن زمان ریخته گری"/>
        <siteMapNode title="برای%20ساخت%20ترموکوپل" description="برای%20ساخت%20ترموکوپل" url="~/post/tag/برای ساخت ترموکوپل"/>
        <siteMapNode title="‌برای%20ظروف%20غذا%20خوری%20از%20جنس%20ارتن%20و%20ریا%20پرسلان%20با%20قطر2%20تا%203%20میلیمتر" description="‌برای%20ظروف%20غذا%20خوری%20از%20جنس%20ارتن%20و%20ریا%20پرسلان%20با%20قطر2%20تا%203%20میلیمتر" url="~/post/tag/‌برای ظروف غذا خوری از جنس ارتن و ریا پرسلان با قطر2 تا 3 میلیمتر"/>
        <siteMapNode title="بررسی%20انجماد%20جهت%20دار%20(%20بخش%202%20)" description="بررسی%20انجماد%20جهت%20دار%20(%20بخش%202%20)" url="~/post/tag/بررسی انجماد جهت دار ( بخش 2 )"/>
        <siteMapNode title="بررسی%20عوامل%20خستگی%20و%20انواع%20شكست%20در%20چرخدنده%20ها" description="بررسی%20عوامل%20خستگی%20و%20انواع%20شكست%20در%20چرخدنده%20ها" url="~/post/tag/بررسی عوامل خستگی و انواع شكست در چرخدنده ها"/>
        <siteMapNode title="بسیار%20کوچک%20است%20و%20رفتار%20سوپرپلاستیک%20باقی%20می%20ماند" description="بسیار%20کوچک%20است%20و%20رفتار%20سوپرپلاستیک%20باقی%20می%20ماند" url="~/post/tag/بسیار کوچک است و رفتار سوپرپلاستیک باقی می ماند"/>
        <siteMapNode title="به%20شکل" description="به%20شکل" url="~/post/tag/به شکل"/>
        <siteMapNode title="به%20شکل%20مخلوط%20شدن%20عناصر%20موجود%20در%20زمینه" description="به%20شکل%20مخلوط%20شدن%20عناصر%20موجود%20در%20زمینه" url="~/post/tag/به شکل مخلوط شدن عناصر موجود در زمینه"/>
        <siteMapNode title="به%20طوری%20که%20هر%20چه%20ارتفاع%20برگشت%20بیشتر%20باشد" description="به%20طوری%20که%20هر%20چه%20ارتفاع%20برگشت%20بیشتر%20باشد" url="~/post/tag/به طوری که هر چه ارتفاع برگشت بیشتر باشد"/>
        <siteMapNode title="به%20علت%20مقاومت%20به%20خوردگی%20و%20گرمایی%20که%20در%20صنعت%20توسعه%20زیادی%20پیدا%20کرد%20? حیف و میل شدن فلزها به علت خوردگی" description="به%20علت%20مقاومت%20به%20خوردگی%20و%20گرمایی%20که%20در%20صنعت%20توسعه%20زیادی%20پیدا%20کرد%20? حیف و میل شدن فلزها به علت خوردگی" url="~/post/tag/به علت مقاومت به خوردگی و گرمایی که در صنعت توسعه زیادی پیدا کرد ? حیف و میل شدن فلزها به علت خوردگی"/>
        <siteMapNode title="به%20نقطه%20M%20یا%20تنش%20حداکثر%20می%20رسیم" description="به%20نقطه%20M%20یا%20تنش%20حداکثر%20می%20رسیم" url="~/post/tag/به نقطه M یا تنش حداکثر می رسیم"/>
        <siteMapNode title="پایداری%20اندازه%20دانه" description="پایداری%20اندازه%20دانه" url="~/post/tag/پایداری اندازه دانه"/>
        <siteMapNode title="پرداخت%20خوب%20سطح%20دندانه%20و%20در%20بعضی%20مواقع%20اصلاح%20پروفیل%20دندانه%20و%20تاج%20گذاری%20دندانه%20(crowing)%20كه%20در%20این%20روش%20وسط%20دندانه%20به%20صورت%20یك%20برآمدگی" description="پرداخت%20خوب%20سطح%20دندانه%20و%20در%20بعضی%20مواقع%20اصلاح%20پروفیل%20دندانه%20و%20تاج%20گذاری%20دندانه%20(crowing)%20كه%20در%20این%20روش%20وسط%20دندانه%20به%20صورت%20یك%20برآمدگی" url="~/post/tag/پرداخت خوب سطح دندانه و در بعضی مواقع اصلاح پروفیل دندانه و تاج گذاری دندانه (crowing) كه در این روش وسط دندانه به صورت یك برآمدگی"/>
        <siteMapNode title="پس%20از%20انجماد%20یافت%20می%20شود" description="پس%20از%20انجماد%20یافت%20می%20شود" url="~/post/tag/پس از انجماد یافت می شود"/>
        <siteMapNode title="پس%20از%20تهیه%20وسایل%20مورد%20نیاز" description="پس%20از%20تهیه%20وسایل%20مورد%20نیاز" url="~/post/tag/پس از تهیه وسایل مورد نیاز"/>
        <siteMapNode title="پینها" description="پینها" url="~/post/tag/پینها"/>
        <siteMapNode title="پینیون%20از%20استعداد%20بیشتری%20برای%20كندگی%20برخوردار%20است%20زیرا%20معمولا%20‌به%20علت%20كوچكتر%20بودن%20نسبت%20به%20چرخدنده" description="پینیون%20از%20استعداد%20بیشتری%20برای%20كندگی%20برخوردار%20است%20زیرا%20معمولا%20‌به%20علت%20كوچكتر%20بودن%20نسبت%20به%20چرخدنده" url="~/post/tag/پینیون از استعداد بیشتری برای كندگی برخوردار است زیرا معمولا ‌به علت كوچكتر بودن نسبت به چرخدنده"/>
        <siteMapNode title="تا%20نقطه%20تسلیم" description="تا%20نقطه%20تسلیم" url="~/post/tag/تا نقطه تسلیم"/>
        <siteMapNode title="تالک" description="تالک" url="~/post/tag/تالک"/>
        <siteMapNode title="ترموکوپل" description="ترموکوپل" url="~/post/tag/ترموکوپل"/>
        <siteMapNode title="تست%20های%20مکانیکی" description="تست%20های%20مکانیکی" url="~/post/tag/تست های مکانیکی"/>
        <siteMapNode title="تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%202%20)%20%20مکانیزم%20دوقلویی%20در%20تغییر%20شکل%20%20%20%20%20در%20مواد%20معینی%20به%20خصوص%20فلزات%20hcp" description="تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%202%20)%20%20مکانیزم%20دوقلویی%20در%20تغییر%20شکل%20%20%20%20%20در%20مواد%20معینی%20به%20خصوص%20فلزات%20hcp" url="~/post/tag/تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 2 )  مکانیزم دوقلویی در تغییر شکل     در مواد معینی به خصوص فلزات hcp"/>
        <siteMapNode title="تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%203%20)%20%20كار%20داغ%20و%20تبلور%20مجدد%20%20%20%20%20كار%20داغ" description="تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%203%20)%20%20كار%20داغ%20و%20تبلور%20مجدد%20%20%20%20%20كار%20داغ" url="~/post/tag/تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 3 )  كار داغ و تبلور مجدد     كار داغ"/>
        <siteMapNode title="تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%206%20)%20%20سختی%20%20%20%20%20تعریف%20خاصیت%20سختی" description="تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%206%20)%20%20سختی%20%20%20%20%20تعریف%20خاصیت%20سختی" url="~/post/tag/تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 6 )  سختی     تعریف خاصیت سختی"/>
        <siteMapNode title="تغییر%20شکل%20موضعی%20یا%20گلویی%20شدن%20در%20نمونه%20روی%20میدهد%20و%20با%20کاهش%20سطح%20مقطع" description="تغییر%20شکل%20موضعی%20یا%20گلویی%20شدن%20در%20نمونه%20روی%20میدهد%20و%20با%20کاهش%20سطح%20مقطع" url="~/post/tag/تغییر شکل موضعی یا گلویی شدن در نمونه روی میدهد و با کاهش سطح مقطع"/>
        <siteMapNode title="تغییر%20شكل%20پلاستیك" description="تغییر%20شكل%20پلاستیك" url="~/post/tag/تغییر شكل پلاستیك"/>
        <siteMapNode title="تماس%20فلز%20به%20علت%20نامناسب%20بودن%20ضخامت%20لایه%20روغن" description="تماس%20فلز%20به%20علت%20نامناسب%20بودن%20ضخامت%20لایه%20روغن" url="~/post/tag/تماس فلز به علت نامناسب بودن ضخامت لایه روغن"/>
        <siteMapNode title="تنشی%20است%20که%20ماده%20در%20آن%20تنش" description="تنشی%20است%20که%20ماده%20در%20آن%20تنش" url="~/post/tag/تنشی است که ماده در آن تنش"/>
        <siteMapNode title="توسط%20گاز%20یا%20رطوبت%20موجود%20در%20مواد%20كمك%20ذوب" description="توسط%20گاز%20یا%20رطوبت%20موجود%20در%20مواد%20كمك%20ذوب" url="~/post/tag/توسط گاز یا رطوبت موجود در مواد كمك ذوب"/>
        <siteMapNode title="تولید%20شده%20به%20روش%20ریخته‌گری%20گریز%20مرکز%20در%20قالب‌های%20فلزی" description="تولید%20شده%20به%20روش%20ریخته‌گری%20گریز%20مرکز%20در%20قالب‌های%20فلزی" url="~/post/tag/تولید شده به روش ریخته‌گری گریز مرکز در قالب‌های فلزی"/>
        <siteMapNode title="جوش%20با%20ساختاری%20ترد" description="جوش%20با%20ساختاری%20ترد" url="~/post/tag/جوش با ساختاری ترد"/>
        <siteMapNode title="جوشکاری%20و%20انجماد" description="جوشکاری%20و%20انجماد" url="~/post/tag/جوشکاری و انجماد"/>
        <siteMapNode title="جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20(%20بخش%201%20)" description="جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20(%20بخش%201%20)" url="~/post/tag/جوشكاری چدن خاكستری ( بخش 1 )"/>
        <siteMapNode title="چون%20اتصال%20در%20هر%20نقطه%20دیگر%20معمولاً%20باعث%20می%20شود%20که%20emf%20بسیار%20اندکی%20اندازه%20گیری%20شوند" description="چون%20اتصال%20در%20هر%20نقطه%20دیگر%20معمولاً%20باعث%20می%20شود%20که%20emf%20بسیار%20اندکی%20اندازه%20گیری%20شوند" url="~/post/tag/چون اتصال در هر نقطه دیگر معمولاً باعث می شود که emf بسیار اندکی اندازه گیری شوند"/>
        <siteMapNode title="‌چهاردقیقه%20زمان%20احتیاج%20داشته%20باشد" description="‌چهاردقیقه%20زمان%20احتیاج%20داشته%20باشد" url="~/post/tag/‌چهاردقیقه زمان احتیاج داشته باشد"/>
        <siteMapNode title="حد%20کشسان" description="حد%20کشسان" url="~/post/tag/حد کشسان"/>
        <siteMapNode title="حذف%20یا%20خنثی‌سازی%20بعضی%20از%20ناخالصی‌ها%20نظیر%20S" description="حذف%20یا%20خنثی‌سازی%20بعضی%20از%20ناخالصی‌ها%20نظیر%20S" url="~/post/tag/حذف یا خنثی‌سازی بعضی از ناخالصی‌ها نظیر S"/>
        <siteMapNode title="خاصیت%20مغناطیسی%20به%20ترتیب%20كاهش%20یافته%20و%20به%20همین%20دلیل%20در%20عمل" description="خاصیت%20مغناطیسی%20به%20ترتیب%20كاهش%20یافته%20و%20به%20همین%20دلیل%20در%20عمل" url="~/post/tag/خاصیت مغناطیسی به ترتیب كاهش یافته و به همین دلیل در عمل"/>
        <siteMapNode title="خستگی%20سطحی" description="خستگی%20سطحی" url="~/post/tag/خستگی سطحی"/>
        <siteMapNode title="خواص%20مواد%20مختلف" description="خواص%20مواد%20مختلف" url="~/post/tag/خواص مواد مختلف"/>
        <siteMapNode title="داكتیل%20ترند" description="داكتیل%20ترند" url="~/post/tag/داكتیل ترند"/>
        <siteMapNode title="در%20اغلب%20فلزات" description="در%20اغلب%20فلزات" url="~/post/tag/در اغلب فلزات"/>
        <siteMapNode title="در%20این%20نواحی%20ذوب%20شده" description="در%20این%20نواحی%20ذوب%20شده" url="~/post/tag/در این نواحی ذوب شده"/>
        <siteMapNode title="در%20حالت%20کارداغ%20رخ%20می%20دهد" description="در%20حالت%20کارداغ%20رخ%20می%20دهد" url="~/post/tag/در حالت کارداغ رخ می دهد"/>
        <siteMapNode title="در%20سطح%20داخلی%20حلقه" description="در%20سطح%20داخلی%20حلقه" url="~/post/tag/در سطح داخلی حلقه"/>
        <siteMapNode title="در%20قطر%20لایه%20ایجاد%20شده%20ویا%20به%20عبارت%20دیگر%20در%20ضخامت%20بدنه%20خام" description="در%20قطر%20لایه%20ایجاد%20شده%20ویا%20به%20عبارت%20دیگر%20در%20ضخامت%20بدنه%20خام" url="~/post/tag/در قطر لایه ایجاد شده ویا به عبارت دیگر در ضخامت بدنه خام"/>
        <siteMapNode title="در%20مقیاس%20دلخواه%20نشان%20داده%20می%20شود" description="در%20مقیاس%20دلخواه%20نشان%20داده%20می%20شود" url="~/post/tag/در مقیاس دلخواه نشان داده می شود"/>
        <siteMapNode title="در%20مورد%20ظروف%20خانگی%20دسته%20فنجانها%20و%20یا%20لوله%20قوریها%20به%20صورت%20مجزا%20شكل%20یافته%20و%20پس%20از%20خروج%20از%20قالب" description="در%20مورد%20ظروف%20خانگی%20دسته%20فنجانها%20و%20یا%20لوله%20قوریها%20به%20صورت%20مجزا%20شكل%20یافته%20و%20پس%20از%20خروج%20از%20قالب" url="~/post/tag/در مورد ظروف خانگی دسته فنجانها و یا لوله قوریها به صورت مجزا شكل یافته و پس از خروج از قالب"/>
        <siteMapNode title="درست%20پس%20از%20خاتمه%20جوشكاری%20عملیات%20تنش%20زدایی%20از%20طریق%20حرارت%20دهی%20قطعه%20تا%20حدود%20600%20درجه%20سانتی%20گراد%20و%20نگهداری%20در%20این%20حرارت%20بمدت%20كافی%20صورت%20می%20پذیرد%20%20%20%20%20%20%20%20جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20%20قطعات%20ریختگی%20چدن%20خاكستری%20به%20منظور%20اتصال%20به%20یكدیگر" description="درست%20پس%20از%20خاتمه%20جوشكاری%20عملیات%20تنش%20زدایی%20از%20طریق%20حرارت%20دهی%20قطعه%20تا%20حدود%20600%20درجه%20سانتی%20گراد%20و%20نگهداری%20در%20این%20حرارت%20بمدت%20كافی%20صورت%20می%20پذیرد%20%20%20%20%20%20%20%20جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20%20قطعات%20ریختگی%20چدن%20خاكستری%20به%20منظور%20اتصال%20به%20یكدیگر" url="~/post/tag/درست پس از خاتمه جوشكاری عملیات تنش زدایی از طریق حرارت دهی قطعه تا حدود 600 درجه سانتی گراد و نگهداری در این حرارت بمدت كافی صورت می پذیرد        جوشكاری چدن خاكستری  قطعات ریختگی چدن خاكستری به منظور اتصال به یكدیگر"/>
        <siteMapNode title="دو%20سی%20دی%201000%20تومان" description="دو%20سی%20دی%201000%20تومان" url="~/post/tag/دو سی دی 1000 تومان"/>
        <siteMapNode title="دوقلویی%20شدن%20عامل%20اصلی%20تغییر%20شكل%20است" description="دوقلویی%20شدن%20عامل%20اصلی%20تغییر%20شكل%20است" url="~/post/tag/دوقلویی شدن عامل اصلی تغییر شكل است"/>
        <siteMapNode title="رشد%20دانه%20ها%20و%20انجام%20عملیات%20های%20کار%20سرد" description="رشد%20دانه%20ها%20و%20انجام%20عملیات%20های%20کار%20سرد" url="~/post/tag/رشد دانه ها و انجام عملیات های کار سرد"/>
        <siteMapNode title="رنگ" description="رنگ" url="~/post/tag/رنگ"/>
        <siteMapNode title="روان%20كننده%20ها%20نه%20تنها%20باعث%20كاهش%20ویكسوزیته%20می%20شوند" description="روان%20كننده%20ها%20نه%20تنها%20باعث%20كاهش%20ویكسوزیته%20می%20شوند" url="~/post/tag/روان كننده ها نه تنها باعث كاهش ویكسوزیته می شوند"/>
        <siteMapNode title="روش%20جوشكاری" description="روش%20جوشكاری" url="~/post/tag/روش جوشكاری"/>
        <siteMapNode title="ریختگری" description="ریختگری" url="~/post/tag/ریختگری"/>
        <siteMapNode title="ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%201%20)" description="ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%201%20)" url="~/post/tag/ریخته گری دقیق ( بخش 1 )"/>
        <siteMapNode title="‌ریشه%20درختان" description="‌ریشه%20درختان" url="~/post/tag/‌ریشه درختان"/>
        <siteMapNode title="زنگ" description="زنگ" url="~/post/tag/زنگ"/>
        <siteMapNode title="زیر%20سیگاری" description="زیر%20سیگاری" url="~/post/tag/زیر سیگاری"/>
        <siteMapNode title="زیرا%20با%20تغییر%20این%20مقدار" description="زیرا%20با%20تغییر%20این%20مقدار" url="~/post/tag/زیرا با تغییر این مقدار"/>
        <siteMapNode title="سایشی%20باشد%20كه%20ناشی%20از%20شكسته%20شدن%20موضعی%20لایه%20روغن%20به%20علت%20حرارت%20بیش%20از%20حد" description="سایشی%20باشد%20كه%20ناشی%20از%20شكسته%20شدن%20موضعی%20لایه%20روغن%20به%20علت%20حرارت%20بیش%20از%20حد" url="~/post/tag/سایشی باشد كه ناشی از شكسته شدن موضعی لایه روغن به علت حرارت بیش از حد"/>
        <siteMapNode title="سطح%20خنثی" description="سطح%20خنثی" url="~/post/tag/سطح خنثی"/>
        <siteMapNode title="سطح%20مقطع%20اولیه%20و%20Af" description="سطح%20مقطع%20اولیه%20و%20Af" url="~/post/tag/سطح مقطع اولیه و Af"/>
        <siteMapNode title="سولفیدها" description="سولفیدها" url="~/post/tag/سولفیدها"/>
        <siteMapNode title="سه%20سی%20دی%20500%20تومان" description="سه%20سی%20دی%20500%20تومان" url="~/post/tag/سه سی دی 500 تومان"/>
        <siteMapNode title="سیلیسیم" description="سیلیسیم" url="~/post/tag/سیلیسیم"/>
        <siteMapNode title="سیلیسیم%20به%20راحتی%20اكسید%20می%20شود" description="سیلیسیم%20به%20راحتی%20اكسید%20می%20شود" url="~/post/tag/سیلیسیم به راحتی اكسید می شود"/>
        <siteMapNode title="سیلیكات%20سدیم%20و%20سیلیس%20كلوئیدی" description="سیلیكات%20سدیم%20و%20سیلیس%20كلوئیدی" url="~/post/tag/سیلیكات سدیم و سیلیس كلوئیدی"/>
        <siteMapNode title="سیم%20و%20غیره%20از%20این%20شمش" description="سیم%20و%20غیره%20از%20این%20شمش" url="~/post/tag/سیم و غیره از این شمش"/>
        <siteMapNode title="شده%20اند%20باشد%20به%20این%20سایش" description="شده%20اند%20باشد%20به%20این%20سایش" url="~/post/tag/شده اند باشد به این سایش"/>
        <siteMapNode title="شعله%20یا%20محصولات%20احتراق%20مناسب%20که%20اثرات%20زیان%20آوری%20سطوح%20قطعه%20نداشته%20باشند" description="شعله%20یا%20محصولات%20احتراق%20مناسب%20که%20اثرات%20زیان%20آوری%20سطوح%20قطعه%20نداشته%20باشند" url="~/post/tag/شعله یا محصولات احتراق مناسب که اثرات زیان آوری سطوح قطعه نداشته باشند"/>
        <siteMapNode title="شكستی%20است%20كه%20در%20آن%20تمام%20یا%20قسمت%20قابل%20توجهی%20از%20یك%20دندانه%20بر%20اثر%20بارگذاری%20بیش%20از%20حد" description="شكستی%20است%20كه%20در%20آن%20تمام%20یا%20قسمت%20قابل%20توجهی%20از%20یك%20دندانه%20بر%20اثر%20بارگذاری%20بیش%20از%20حد" url="~/post/tag/شكستی است كه در آن تمام یا قسمت قابل توجهی از یك دندانه بر اثر بارگذاری بیش از حد"/>
        <siteMapNode title="شماره%202" description="شماره%202" url="~/post/tag/شماره 2"/>
        <siteMapNode title="شیب" description="شیب" url="~/post/tag/شیب"/>
        <siteMapNode title="صفحه" description="صفحه" url="~/post/tag/صفحه"/>
        <siteMapNode title="ضخیم%20کردن%20قسمتی%20از%20قالب" description="ضخیم%20کردن%20قسمتی%20از%20قالب" url="~/post/tag/ضخیم کردن قسمتی از قالب"/>
        <siteMapNode title="ضربه%20یا%20اغلب%20بر%20اثر%20تنش%20های%20خمشی%20مكرری%20كه%20بیش%20از%20مقدار%20حد%20دوام%20ماده%20چرخدنده%20است" description="ضربه%20یا%20اغلب%20بر%20اثر%20تنش%20های%20خمشی%20مكرری%20كه%20بیش%20از%20مقدار%20حد%20دوام%20ماده%20چرخدنده%20است" url="~/post/tag/ضربه یا اغلب بر اثر تنش های خمشی مكرری كه بیش از مقدار حد دوام ماده چرخدنده است"/>
        <siteMapNode title="طول%20اولیه%20نمونه%20باید%20مشخص%20باشد" description="طول%20اولیه%20نمونه%20باید%20مشخص%20باشد" url="~/post/tag/طول اولیه نمونه باید مشخص باشد"/>
        <siteMapNode title="طول%20نهایی%20نمونه" description="طول%20نهایی%20نمونه" url="~/post/tag/طول نهایی نمونه"/>
        <siteMapNode title="عبارت%20است%20از%20اندازه%20گیری%20دماهای%20پایینتر%20از%20C?510 و ابزار لازم برای این کار دماسنج نام دارد" description="عبارت%20است%20از%20اندازه%20گیری%20دماهای%20پایینتر%20از%20C?510 و ابزار لازم برای این کار دماسنج نام دارد" url="~/post/tag/عبارت است از اندازه گیری دماهای پایینتر از C?510 و ابزار لازم برای این کار دماسنج نام دارد.        اندازه گیری دما با توجه به رنگ     یکی از ساده ترین روشهای تخمین دمای هر فلز"/>
        <siteMapNode title="عبور%20موضعی%20آب%20گرد" description="عبور%20موضعی%20آب%20گرد" url="~/post/tag/عبور موضعی آب گرد"/>
        <siteMapNode title="عكس‌العمل%20قابل%20انتظار%20در%20قبال%20عملیات%20تلقیح" description="عكس‌العمل%20قابل%20انتظار%20در%20قبال%20عملیات%20تلقیح" url="~/post/tag/عكس‌العمل قابل انتظار در قبال عملیات تلقیح"/>
        <siteMapNode title="عمل%20می%20کنند" description="عمل%20می%20کنند" url="~/post/tag/عمل می کنند"/>
        <siteMapNode title="عملا%20غیر%20ممكن%20است%20و%20این%20موضوع" description="عملا%20غیر%20ممكن%20است%20و%20این%20موضوع" url="~/post/tag/عملا غیر ممكن است و این موضوع"/>
        <siteMapNode title="عملیات%20ادامه%20و%20اندازه%20ی%20دانه%20ها%20كاهش%20می%20یابد" description="عملیات%20ادامه%20و%20اندازه%20ی%20دانه%20ها%20كاهش%20می%20یابد" url="~/post/tag/عملیات ادامه و اندازه ی دانه ها كاهش می یابد"/>
        <siteMapNode title="عملیات%20حرارتی%20چدن%20نشکن" description="عملیات%20حرارتی%20چدن%20نشکن" url="~/post/tag/عملیات حرارتی چدن نشکن"/>
        <siteMapNode title="عملیات%20سطحی%20شامل%20تشکیل%20یک%20پوشش%20فسفاتی%20(%20ایجاد%20پوشش%20جانشینی%20فسفاتی%20روی%20فولاد%20با%20فرو%20بردن%20آن%20در%20یک%20محلول%20%20آبی%20اسید%20فسفریک%20(%20اغلب%20محتوی%20منگنز" description="عملیات%20سطحی%20شامل%20تشکیل%20یک%20پوشش%20فسفاتی%20(%20ایجاد%20پوشش%20جانشینی%20فسفاتی%20روی%20فولاد%20با%20فرو%20بردن%20آن%20در%20یک%20محلول%20%20آبی%20اسید%20فسفریک%20(%20اغلب%20محتوی%20منگنز" url="~/post/tag/عملیات سطحی شامل تشکیل یک پوشش فسفاتی ( ایجاد پوشش جانشینی فسفاتی روی فولاد با فرو بردن آن در یک محلول  آبی اسید فسفریک ( اغلب محتوی منگنز"/>
        <siteMapNode title="عیوب%20ریخته%20گری%20گریزازمرکز%20(%20بخش%201%20)%20%20در%20ریخته‌گری%20گریز%20از%20مرکز" description="عیوب%20ریخته%20گری%20گریزازمرکز%20(%20بخش%201%20)%20%20در%20ریخته‌گری%20گریز%20از%20مرکز" url="~/post/tag/عیوب ریخته گری گریزازمرکز ( بخش 1 )  در ریخته‌گری گریز از مرکز"/>
        <siteMapNode title="غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? پریتکتیک : دما ?????C" description="غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? پریتکتیک : دما ?????C" url="~/post/tag/غلظت کربن ???? درصد • استحاله? پریتکتیک : دما ?????C"/>
        <siteMapNode title="غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? یوتکتوئید : دما ????C" description="غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? یوتکتوئید : دما ????C" url="~/post/tag/غلظت کربن ???? درصد • استحاله? یوتکتوئید : دما ????C"/>
        <siteMapNode title="غلظت%20کربن%20???? درصد البته باید توجه داشت که غلظت‌ها و دماهای ذکرشده برای آهن کربن خالص بوده و با حضور عناصر آلیاژی دیگر" description="غلظت%20کربن%20???? درصد البته باید توجه داشت که غلظت‌ها و دماهای ذکرشده برای آهن کربن خالص بوده و با حضور عناصر آلیاژی دیگر" url="~/post/tag/غلظت کربن ???? درصد البته باید توجه داشت که غلظت‌ها و دماهای ذکرشده برای آهن-کربن خالص بوده و با حضور عناصر آلیاژی دیگر"/>
        <siteMapNode title="فرآیندهای%20انجماد" description="فرآیندهای%20انجماد" url="~/post/tag/فرآیندهای انجماد"/>
        <siteMapNode title="فروش%20نرم%20افزار%20ASM%20Handbook%20(%20کتاب%20های%20استانداردهای%20مهندسی%20به%20زبان%20انگلیسی%20)" description="فروش%20نرم%20افزار%20ASM%20Handbook%20(%20کتاب%20های%20استانداردهای%20مهندسی%20به%20زبان%20انگلیسی%20)" url="~/post/tag/فروش نرم افزار ASM Handbook ( کتاب های استانداردهای مهندسی به زبان انگلیسی )"/>
        <siteMapNode title="فورمینگ%20و%20فورجینگ" description="فورمینگ%20و%20فورجینگ" url="~/post/tag/فورمینگ و فورجینگ"/>
        <siteMapNode title="فولاد%20با%2014درصد%20کروم%20تا%20C?815" description="فولاد%20با%2014درصد%20کروم%20تا%20C?815" url="~/post/tag/فولاد با 14درصد کروم تا C?815"/>
        <siteMapNode title="فولاد%20با%2028%20درصد%20کروم%20یا%20نایکروم%20تا%20C?1090 در دسترس است" description="فولاد%20با%2028%20درصد%20کروم%20یا%20نایکروم%20تا%20C?1090 در دسترس است" url="~/post/tag/فولاد با 28 درصد کروم یا نایکروم تا C?1090 در دسترس است. برای دماهای بالاتر از C?1090 لوله های محافظ چینی یا سیلیسیم کاربید به کار می روند.     آذرسنج ثبتگر و کنترلگر     در اغلب تأسیسات صنعتی"/>
        <siteMapNode title="فولاد%20ها" description="فولاد%20ها" url="~/post/tag/فولاد ها"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20آلیاژی" description="فولادهای%20آلیاژی" url="~/post/tag/فولادهای آلیاژی"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20پرآلیاژی%20بوده%20که%20حاوی%2018درصد%20نیکل" description="فولادهای%20پرآلیاژی%20بوده%20که%20حاوی%2018درصد%20نیکل" url="~/post/tag/فولادهای پرآلیاژی بوده که حاوی 18درصد نیکل"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%202)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%202)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 2)"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%203)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%203)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 3)"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%204)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%204)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 4)"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%205)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%205)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 5)"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%206)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%206)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 6)"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%208)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%208)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 8)"/>
        <siteMapNode title="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%209)" description="فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%209)" url="~/post/tag/فولادهای کرم دار (فولادهای حاوی عنصر  کرم )(بخش 9)"/>
        <siteMapNode title="‌قالب%20را%20به%20حال%20خود%20بگذارید%20و%20بعد%20از%20زمان%20مشخصی%20كه%20جداره%20تشكیل%20شده%20در%20اثر%20انقباض%20از%20قالب%20جدا%20شد" description="‌قالب%20را%20به%20حال%20خود%20بگذارید%20و%20بعد%20از%20زمان%20مشخصی%20كه%20جداره%20تشكیل%20شده%20در%20اثر%20انقباض%20از%20قالب%20جدا%20شد" url="~/post/tag/‌قالب را به حال خود بگذارید و بعد از زمان مشخصی كه جداره تشكیل شده در اثر انقباض از قالب جدا شد"/>
        <siteMapNode title="قسمتی%20از%20جوش%20است%20كه%20حرارت%20آن%20تا%20حدی%20كه%20سبب%20ذوب%20شود%20زیاد%20نیست" description="قسمتی%20از%20جوش%20است%20كه%20حرارت%20آن%20تا%20حدی%20كه%20سبب%20ذوب%20شود%20زیاد%20نیست" url="~/post/tag/قسمتی از جوش است كه حرارت آن تا حدی كه سبب ذوب شود زیاد نیست"/>
        <siteMapNode title="قطعات%20را%20به%20منظور%20دست%20یافتن%20به%20سختی%20مورد%20نظر%20و%20حذف%20تنش%20های%20باقی%20مانده%20در%20اثر%20تفاوت%20سرعت%20سرد%20کردن%20در%20قسمتهای%20مختلف%20قطعه%20به%20دلیل%20اختلاف%20اندازه%20ی%20مقطع" description="قطعات%20را%20به%20منظور%20دست%20یافتن%20به%20سختی%20مورد%20نظر%20و%20حذف%20تنش%20های%20باقی%20مانده%20در%20اثر%20تفاوت%20سرعت%20سرد%20کردن%20در%20قسمتهای%20مختلف%20قطعه%20به%20دلیل%20اختلاف%20اندازه%20ی%20مقطع" url="~/post/tag/قطعات را به منظور دست یافتن به سختی مورد نظر و حذف تنش های باقی مانده در اثر تفاوت سرعت سرد کردن در قسمتهای مختلف قطعه به دلیل اختلاف اندازه ی مقطع"/>
        <siteMapNode title="قیمت%20دو%20سی%20دی%20از%20این%20مجموعه%206000%20تومان%20(%20برای%20هر%20دو%20سی%20دی%20)" description="قیمت%20دو%20سی%20دی%20از%20این%20مجموعه%206000%20تومان%20(%20برای%20هر%20دو%20سی%20دی%20)" url="~/post/tag/قیمت دو سی دی از این مجموعه 6000 تومان ( برای هر دو سی دی )"/>
        <siteMapNode title="قیمت%20سه%20سی%20دی%20از%20این%20کتاب%20ها%20در%20مجموع%209000%20تومان" description="قیمت%20سه%20سی%20دی%20از%20این%20کتاب%20ها%20در%20مجموع%209000%20تومان" url="~/post/tag/قیمت سه سی دی از این کتاب ها در مجموع 9000 تومان"/>
        <siteMapNode title="قیمت%20مناسب" description="قیمت%20مناسب" url="~/post/tag/قیمت مناسب"/>
        <siteMapNode title="کرامپیتون" description="کرامپیتون" url="~/post/tag/کرامپیتون"/>
        <siteMapNode title="کم%20آلیاژ" description="کم%20آلیاژ" url="~/post/tag/کم آلیاژ"/>
        <siteMapNode title="کنترل%20کیفی" description="کنترل%20کیفی" url="~/post/tag/کنترل کیفی"/>
        <siteMapNode title="کونچ%20و%20تمپر%20کردن%20و%20آستمپر%20کردن%20%20? آنیلینگ چدن نشکن : هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشد" description="کونچ%20و%20تمپر%20کردن%20و%20آستمپر%20کردن%20%20? آنیلینگ چدن نشکن : هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشد" url="~/post/tag/کونچ و تمپر کردن و آستمپر کردن  ? آنیلینگ چدن نشکن : هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشد"/>
        <siteMapNode title="که%20در%20آن%20از%20یک%20میله%20با%20اندازه%20ی%20استاندارد%20(قطر%201%20اینچ%20و%20ارتفاع%204%20اینچ)%20استفاده%20می%20شود%20که%20آن%20را%20آستنیته%20می%20کنند%20سپس%20یک%20سر%20آن%20را%20به%20وسیله%20ی%20آب%20سرد%20می%20کنند" description="که%20در%20آن%20از%20یک%20میله%20با%20اندازه%20ی%20استاندارد%20(قطر%201%20اینچ%20و%20ارتفاع%204%20اینچ)%20استفاده%20می%20شود%20که%20آن%20را%20آستنیته%20می%20کنند%20سپس%20یک%20سر%20آن%20را%20به%20وسیله%20ی%20آب%20سرد%20می%20کنند" url="~/post/tag/که در آن از یک میله با اندازه ی استاندارد (قطر 1 اینچ و ارتفاع 4 اینچ) استفاده می شود که آن را آستنیته می کنند سپس یک سر آن را به وسیله ی آب سرد می کنند"/>
        <siteMapNode title="‌كرك%20و%20پشم%20كه%20به%20منظور%20افزایش%20استحكام%20خام%20به%20بعضی%20از%20مواد%20اولیه%20زده%20می%20شود" description="‌كرك%20و%20پشم%20كه%20به%20منظور%20افزایش%20استحكام%20خام%20به%20بعضی%20از%20مواد%20اولیه%20زده%20می%20شود" url="~/post/tag/‌كرك و پشم كه به منظور افزایش استحكام خام به بعضی از مواد اولیه زده می شود"/>
        <siteMapNode title="كسری%20از%20این%20مقدار%20را%20كه%20به%20فاصله%20شان%20از%20صفحه%20ی%20دوقلویی%20بستگی%20دارد" description="كسری%20از%20این%20مقدار%20را%20كه%20به%20فاصله%20شان%20از%20صفحه%20ی%20دوقلویی%20بستگی%20دارد" url="~/post/tag/كسری از این مقدار را كه به فاصله شان از صفحه ی دوقلویی بستگی دارد"/>
        <siteMapNode title="‌كلیه%20خطوط%20اضافی%20كه%20دراثر%20قالب%20روی%20آن%20ایجاد%20شده%20است" description="‌كلیه%20خطوط%20اضافی%20كه%20دراثر%20قالب%20روی%20آن%20ایجاد%20شده%20است" url="~/post/tag/‌كلیه خطوط اضافی كه دراثر قالب روی آن ایجاد شده است"/>
        <siteMapNode title="گاه%20به%20حدی%20است%20كه%20چنانچه%20ظرف%20حاوی%20دو%20غاب%20بعد%20از%20مدتی%20سكون" description="گاه%20به%20حدی%20است%20كه%20چنانچه%20ظرف%20حاوی%20دو%20غاب%20بعد%20از%20مدتی%20سكون" url="~/post/tag/گاه به حدی است كه چنانچه ظرف حاوی دو غاب بعد از مدتی سكون"/>
        <siteMapNode title="ماده%20كارگرم%20شده" description="ماده%20كارگرم%20شده" url="~/post/tag/ماده كارگرم شده"/>
        <siteMapNode title="ماشینکاری" description="ماشینکاری" url="~/post/tag/ماشینکاری"/>
        <siteMapNode title="مایع" description="مایع" url="~/post/tag/مایع"/>
        <siteMapNode title="متالورژِ%20پودر" description="متالورژِ%20پودر" url="~/post/tag/متالورژِ پودر"/>
        <siteMapNode title="متالوگرافی%20و%20تعیین%20ساختار" description="متالوگرافی%20و%20تعیین%20ساختار" url="~/post/tag/متالوگرافی و تعیین ساختار"/>
        <siteMapNode title="مثل%20آلیاژهای%20Al%20و%20Ni%20را%20میتوان%20در%20حالی%20که%20در%20دمای%20محلول%20جامد%20هموژن%20قرار%20دارند" description="مثل%20آلیاژهای%20Al%20و%20Ni%20را%20میتوان%20در%20حالی%20که%20در%20دمای%20محلول%20جامد%20هموژن%20قرار%20دارند" url="~/post/tag/مثل آلیاژهای Al و Ni را میتوان در حالی که در دمای محلول جامد هموژن قرار دارند"/>
        <siteMapNode title="محفظه%20گرمایش%20و%20بنابراین%20قطعاتی%20که%20باید%20عملیات%20حرارتی%20شوند" description="محفظه%20گرمایش%20و%20بنابراین%20قطعاتی%20که%20باید%20عملیات%20حرارتی%20شوند" url="~/post/tag/محفظه گرمایش و بنابراین قطعاتی که باید عملیات حرارتی شوند"/>
        <siteMapNode title="محورها" description="محورها" url="~/post/tag/محورها"/>
        <siteMapNode title="معادله%20تصویر%20شماره%2022" description="معادله%20تصویر%20شماره%2022" url="~/post/tag/معادله تصویر شماره 22"/>
        <siteMapNode title="مقاومت%20به%20ضربه%20ای%20زیادی%20دارند" description="مقاومت%20به%20ضربه%20ای%20زیادی%20دارند" url="~/post/tag/مقاومت به ضربه ای زیادی دارند"/>
        <siteMapNode title="‌مقدار%20مصرف%20روان%20كننده%20باید%20به%20نحوی%20تنظیم%20شود%20كه%20با%20ایجاد%20بیشترین%20مقدار%20روانی" description="‌مقدار%20مصرف%20روان%20كننده%20باید%20به%20نحوی%20تنظیم%20شود%20كه%20با%20ایجاد%20بیشترین%20مقدار%20روانی" url="~/post/tag/‌مقدار مصرف روان كننده باید به نحوی تنظیم شود كه با ایجاد بیشترین مقدار روانی"/>
        <siteMapNode title="مقیاس%20شامل%2010%20ماده%20مختلف%20معدنی%20است%20که%20به%20ترتیب%20افزایش%20سختی%20مرتب%20شده%20اند%20و%20عبارتند%20از%20شماره%201" description="مقیاس%20شامل%2010%20ماده%20مختلف%20معدنی%20است%20که%20به%20ترتیب%20افزایش%20سختی%20مرتب%20شده%20اند%20و%20عبارتند%20از%20شماره%201" url="~/post/tag/مقیاس شامل 10 ماده مختلف معدنی است که به ترتیب افزایش سختی مرتب شده اند و عبارتند از شماره 1"/>
        <siteMapNode title="ممكن%20است%20قالب%20گچی%20ازچندین%20قعطه%20ساخته%20شود%20تا%20بتوانیم%20جسم%20داخل%20آن%20را%20از%20قالب%20خارج%20كنیم" description="ممكن%20است%20قالب%20گچی%20ازچندین%20قعطه%20ساخته%20شود%20تا%20بتوانیم%20جسم%20داخل%20آن%20را%20از%20قالب%20خارج%20كنیم" url="~/post/tag/ممكن است قالب گچی ازچندین قعطه ساخته شود تا بتوانیم جسم داخل آن را از قالب خارج كنیم"/>
        <siteMapNode title="منکنز%20یا%20فسفات%20روی" description="منکنز%20یا%20فسفات%20روی" url="~/post/tag/منکنز یا فسفات روی"/>
        <siteMapNode title="منگنز" description="منگنز" url="~/post/tag/منگنز"/>
        <siteMapNode title="موازی%20با%20صفحه%20ای%20مشخص%20به%20طوری%20كه%20شبكه%20به%20دو%20بخش%20قرینه" description="موازی%20با%20صفحه%20ای%20مشخص%20به%20طوری%20كه%20شبكه%20به%20دو%20بخش%20قرینه" url="~/post/tag/موازی با صفحه ای مشخص به طوری كه شبكه به دو بخش قرینه"/>
        <siteMapNode title="موجب%20انبساط%20این%20پوسته%20می‌گردد%20و%20چون%20راهی%20برای%20انبساط%20لوله%20به%20دلیل%20چسبندگی%20به%20قالب%20(فلزی)%20وجود%20ندارد" description="موجب%20انبساط%20این%20پوسته%20می‌گردد%20و%20چون%20راهی%20برای%20انبساط%20لوله%20به%20دلیل%20چسبندگی%20به%20قالب%20(فلزی)%20وجود%20ندارد" url="~/post/tag/موجب انبساط این پوسته می‌گردد و چون راهی برای انبساط لوله به دلیل چسبندگی به قالب (فلزی) وجود ندارد"/>
        <siteMapNode title="مولیبدن" description="مولیبدن" url="~/post/tag/مولیبدن"/>
        <siteMapNode title="مهندسی%20سطح" description="مهندسی%20سطح" url="~/post/tag/مهندسی سطح"/>
        <siteMapNode title="میتوان%20آذرسنج%20را%20برای%20دماهای%20بالاتر" description="میتوان%20آذرسنج%20را%20برای%20دماهای%20بالاتر" url="~/post/tag/میتوان آذرسنج را برای دماهای بالاتر"/>
        <siteMapNode title="میله" description="میله" url="~/post/tag/میله"/>
        <siteMapNode title="نشان%20دهنده? استحاله‌های هم‌دما هستند" description="نشان%20دهنده? استحاله‌های هم‌دما هستند" url="~/post/tag/نشان دهنده? استحاله‌های هم‌دما هستند. • استحاله? یوتکتیک : دما ?????C"/>
        <siteMapNode title="نشان%20می%20دهد" description="نشان%20می%20دهد" url="~/post/tag/نشان می دهد"/>
        <siteMapNode title="نمونه%20آزمون%20توسط%20سوهانی%20با%20سختی%20معین" description="نمونه%20آزمون%20توسط%20سوهانی%20با%20سختی%20معین" url="~/post/tag/نمونه آزمون توسط سوهانی با سختی معین"/>
        <siteMapNode title="‌نیازی%20به%20تخلیه%20دو%20غاب%20نیست" description="‌نیازی%20به%20تخلیه%20دو%20غاب%20نیست" url="~/post/tag/‌نیازی به تخلیه دو غاب نیست"/>
        <siteMapNode title="نیکل" description="نیکل" url="~/post/tag/نیکل"/>
        <siteMapNode title="و%20بزرگ%20می%20شوند" description="و%20بزرگ%20می%20شوند" url="~/post/tag/و بزرگ می شوند"/>
        <siteMapNode title="‌وارونه%20شود" description="‌وارونه%20شود" url="~/post/tag/‌وارونه شود"/>
        <siteMapNode title="وانادیم" description="وانادیم" url="~/post/tag/وانادیم"/>
        <siteMapNode title="وقتی%20در%20نقاط%20اتصال%20دو%20سیم%20فلزی%20غیر%20مشابه%20اختلاف%20دما%20وجود%20داشته%20باشد" description="وقتی%20در%20نقاط%20اتصال%20دو%20سیم%20فلزی%20غیر%20مشابه%20اختلاف%20دما%20وجود%20داشته%20باشد" url="~/post/tag/وقتی در نقاط اتصال دو سیم فلزی غیر مشابه اختلاف دما وجود داشته باشد"/>
        <siteMapNode title="ولی%20برای%20قطعاتی%20كه%20توخالی%20باشند" description="ولی%20برای%20قطعاتی%20كه%20توخالی%20باشند" url="~/post/tag/ولی برای قطعاتی كه توخالی باشند"/>
        <siteMapNode title="همچنین%20مقدار%20کاهش%20تنش%20باقیمانده" description="همچنین%20مقدار%20کاهش%20تنش%20باقیمانده" url="~/post/tag/همچنین مقدار کاهش تنش باقیمانده"/>
        <siteMapNode title="همچون%20نفوذ" description="همچون%20نفوذ" url="~/post/tag/همچون نفوذ"/>
        <siteMapNode title="همراه%20با%20بهبود%20انعطاف%20پذیری%20و%20یا%20چقرمگی" description="همراه%20با%20بهبود%20انعطاف%20پذیری%20و%20یا%20چقرمگی" url="~/post/tag/همراه با بهبود انعطاف پذیری و یا چقرمگی"/>
        <siteMapNode title="همه%20ی%20پروسه%20هایی%20که%20مبتنی%20بر%20حرکت%20اتمها%20است" description="همه%20ی%20پروسه%20هایی%20که%20مبتنی%20بر%20حرکت%20اتمها%20است" url="~/post/tag/همه ی پروسه هایی که مبتنی بر حرکت اتمها است"/>
        <siteMapNode title="همیشه%20فلزات%20پركننده%20دارای%20مقداری%20سیلیسیم%20اضافی%20به%20منظور%20جایگزین%20شدن%20با%20سیلیسیم%20اكسید%20شده%20در%20چدن" description="همیشه%20فلزات%20پركننده%20دارای%20مقداری%20سیلیسیم%20اضافی%20به%20منظور%20جایگزین%20شدن%20با%20سیلیسیم%20اكسید%20شده%20در%20چدن" url="~/post/tag/همیشه فلزات پركننده دارای مقداری سیلیسیم اضافی به منظور جایگزین شدن با سیلیسیم اكسید شده در چدن"/>
        <siteMapNode title="هنگامی%20كه%20در%20دمای%20زیادی%20قرار%20دارد%20و%20قادر%20به%20مقاومت%20در%20برابر%20نیروهای%20انبساطی%20نیست" description="هنگامی%20كه%20در%20دمای%20زیادی%20قرار%20دارد%20و%20قادر%20به%20مقاومت%20در%20برابر%20نیروهای%20انبساطی%20نیست" url="~/post/tag/هنگامی كه در دمای زیادی قرار دارد و قادر به مقاومت در برابر نیروهای انبساطی نیست"/>
        <siteMapNode title="یک%20خاصیت%20مهم%20مهندسی%20است%20و%20در%20روابط%20مورد%20استفاده%20در%20طراحی%20تیرها%20و%20ستونها%20که%20سفتی%20نقش%20عمده%20ای%20دارد" description="یک%20خاصیت%20مهم%20مهندسی%20است%20و%20در%20روابط%20مورد%20استفاده%20در%20طراحی%20تیرها%20و%20ستونها%20که%20سفتی%20نقش%20عمده%20ای%20دارد" url="~/post/tag/یک خاصیت مهم مهندسی است و در روابط مورد استفاده در طراحی تیرها و ستونها که سفتی نقش عمده ای دارد"/>
        <siteMapNode title="‌" description="‌" url="~/post/tag/‌/">
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="?? درصد کربن است سمنتیت فازی بسیار سخت و شکننده است" description="?? درصد کربن است سمنتیت فازی بسیار سخت و شکننده است" url="~/post/tag/? درصد در دمای ???? درجه سانتیگراد است. اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست.  سِمِنتیت: سِمِنتیت یا کاربید آهن یک ماده مرکب شیمیایی به فرمول شیمیایی Fe3C دارای ‎?/?? درصد کربن است. سمنتیت فازی بسیار سخت و شکننده است. حدس زدن این مورد شاید آسان باشد. این لغت برگرفته از کلمه Cement در زبان انگلیسی به معنای ماده ای است که مواد مختلف را به هم می چسباند"/>
        <siteMapNode title="0%20دلار%20(5" description="0%20دلار%20(5" url="~/post/tag/0 دلار (5/">
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="‌1" description="‌1" url="~/post/tag/‌1/">
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="1949" description="1949" url="~/post/tag/1949/">
          <siteMapNode title="1962" description="1962" url="~/post/tag/1949/1962"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="nor%20ut" description="nor%20ut" url="~/post/tag/nor ut/">
          <siteMapNode title="battelle%20or%20any%20other%20united%20states%20government%20contractors" description="battelle%20or%20any%20other%20united%20states%20government%20contractors" url="~/post/tag/nor ut/battelle or any other united states government contractors"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="استفاده%20می%20شود" description="استفاده%20می%20شود" url="~/post/tag/استفاده می شود.     از روش میکروسختی سنجی(روش نوپ) برای سطوح پوششکاری شده و ورقهای بسیار نازک (mm 002/">
          <siteMapNode title="0)" description="0)" url="~/post/tag/استفاده می شود.     از روش میکروسختی سنجی(روش نوپ) برای سطوح پوششکاری شده و ورقهای بسیار نازک (mm 002/0)"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="تعیین%20و%20زمان%20آن%20را%20محاسبه%20كنید" description="تعیین%20و%20زمان%20آن%20را%20محاسبه%20كنید" url="~/post/tag/تعیین و زمان آن را محاسبه كنید. مثلا اگر سرعت ریخته گری 5/">
          <siteMapNode title="0%20باشد" description="0%20باشد" url="~/post/tag/تعیین و زمان آن را محاسبه كنید. مثلا اگر سرعت ریخته گری 5/0 باشد"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%202%20)%20%20%20%20%202" description="ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%202%20)%20%20%20%20%202" url="~/post/tag/ریخته گری دقیق ( بخش 2 )     2/">
          <siteMapNode title="%20مراحل%20تولید%20قطعات%20در%20فرآیند%20قالیهای%20پوسته%20ای%20‏سرامیكی%20دقیق%20%203" description="%20مراحل%20تولید%20قطعات%20در%20فرآیند%20قالیهای%20پوسته%20ای%20‏سرامیكی%20دقیق%20%203" url="~/post/tag/ریخته گری دقیق ( بخش 2 )     2/ مراحل تولید قطعات در فرآیند قالیهای پوسته ای ‏سرامیكی دقیق  3/">
            <siteMapNode title="%20مراحل%20تولید%20قطعات" description="%20مراحل%20تولید%20قطعات" url="~/post/tag/ریخته گری دقیق ( بخش 2 )     2/ مراحل تولید قطعات در فرآیند قالیهای پوسته ای ‏سرامیكی دقیق  3/ مراحل تولید قطعات"/>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20با%20سرعت%20110C" description="سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20با%20سرعت%20110C" url="~/post/tag/سپس سرد کردن در کوره با سرعت 110C/">
          <siteMapNode title="hتا%20دمای%20700Cو%20نگهداری%20در%20این%20دما%20برای%202%20ساعت" description="hتا%20دمای%20700Cو%20نگهداری%20در%20این%20دما%20برای%202%20ساعت" url="~/post/tag/سپس سرد کردن در کوره با سرعت 110C/hتا دمای 700Cو نگهداری در این دما برای 2 ساعت"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20تا%20دمای%20345Cبا%20سرعت%2055C" description="سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20تا%20دمای%20345Cبا%20سرعت%2055C" url="~/post/tag/سپس سرد کردن در کوره تا دمای 345Cبا سرعت 55C/">
          <siteMapNode title="h" description="h" url="~/post/tag/سپس سرد کردن در کوره تا دمای 345Cبا سرعت 55C/h"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="کونچ%20کردن%20به%20وسیله%20ی%20جریان%20نیتریت%20" description="کونچ%20کردن%20به%20وسیله%20ی%20جریان%20نیتریت%20" url="~/post/tag/کونچ کردن به وسیله ی جریان نیتریت /">
          <siteMapNode title="%20نیترات" description="%20نیترات" url="~/post/tag/کونچ کردن به وسیله ی جریان نیتریت / نیترات"/>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="? درصد کربن در دمای ???? درجه سانتیگراد تحت یک واکنش یوتکتیکی حاصل می‌شود" description="? درصد کربن در دمای ???? درجه سانتیگراد تحت یک واکنش یوتکتیکی حاصل می‌شود" url="~/post/tag/لدبوریت گفته می‌شود که از مذابی با ?/? درصد کربن در دمای ???? درجه سانتیگراد تحت یک واکنش یوتکتیکی حاصل می‌شود. از آنجایی که اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست و بر اساس یک واکنش یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل می‌شود"/>
        <siteMapNode title="مغناطیسی%20و%20الکتریکی%20را%20می%20توان%20به%20تفاوت%20ساختاری%20میان%20این%20سه%20دسته%20از%20جامدات%20نسبت%20داد%20" description="مغناطیسی%20و%20الکتریکی%20را%20می%20توان%20به%20تفاوت%20ساختاری%20میان%20این%20سه%20دسته%20از%20جامدات%20نسبت%20داد%20" url="~/post/tag/مغناطیسی و الکتریکی را می توان به تفاوت ساختاری میان این سه دسته از جامدات نسبت داد .  معرفی و توسعه فرآیند انجماد سریع (Rapid Solidification) در سال 1960 كه در آن سرعت انجماد فلز به حدود k/">
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="مقدار%20تنش%20میانگین%20را%20به%20دست%20می%20دهد" description="مقدار%20تنش%20میانگین%20را%20به%20دست%20می%20دهد" url="~/post/tag/مقدار تنش میانگین را به دست می دهد. در صورتی که h/">
          <siteMapNode title="l&gt;1%20باشد" description="l&amp;gt;1%20باشد" url="~/post/tag/مقدار تنش میانگین را به دست می دهد. در صورتی که h/l&gt;1 باشد. ناهمگنی در تغییر شکل حاکم است و وقتی که h/">
            <siteMapNode title="l&lt;1%20باشد" description="l&amp;lt;1%20باشد" url="~/post/tag/مقدار تنش میانگین را به دست می دهد. در صورتی که h/l&gt;1 باشد. ناهمگنی در تغییر شکل حاکم است و وقتی که h/l&lt;1 باشد"/>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="نمودار%20آهن%20کربننمودار%20آهن%20کربن%20undefined%20نمودار%20تعادلی%20آهن" description="نمودار%20آهن%20کربننمودار%20آهن%20کربن%20undefined%20نمودار%20تعادلی%20آهن" url="~/post/tag/نمودار آهن کربننمودار آهن کربن undefined نمودار تعادلی آهن/">
          <siteMapNode title="کربن%20(fe" description="کربن%20(fe" url="~/post/tag/نمودار آهن کربننمودار آهن کربن undefined نمودار تعادلی آهن/کربن (fe/">
            <siteMapNode title="c)%20راهنمایی%20است%20که%20به%20کمک%20آن%20می‌توان%20روش‌های%20مختلف%20عملیات%20حرارتی" description="c)%20راهنمایی%20است%20که%20به%20کمک%20آن%20می‌توان%20روش‌های%20مختلف%20عملیات%20حرارتی" url="~/post/tag/نمودار آهن کربننمودار آهن کربن undefined نمودار تعادلی آهن/کربن (fe/c) راهنمایی است که به کمک آن می‌توان روش‌های مختلف عملیات حرارتی"/>
          </siteMapNode>
        </siteMapNode>
        <siteMapNode title="‌وزن%20مخصوص%20را%205" description="‌وزن%20مخصوص%20را%205" url="~/post/tag/‌وزن مخصوص را 5/">
          <siteMapNode title="2%20اختیار%20كنید" description="2%20اختیار%20كنید" url="~/post/tag/‌وزن مخصوص را 5/2 اختیار كنید"/>
        </siteMapNode>
      </siteMapNode>
    </siteMapNode>
  </siteMapNode>
</siteMap>