تبلیغات
</siteMapNode>
روش in mold كروی سازی کروی سازی گرافیت ( بخش 2 )
روش in mold كروی سازی کروی سازی گرافیت ( بخش 1 )
چدن گرافیت خاكستری ( آزمایش - بخش 5 )
چدن گرافیت خاكستری ( آزمایش - بخش 4 )
چدن گرافیت خاكستری ( آزمایش - بخش 3 )
چدن گرافیت خاكستری ( آزمایش - بخش 2 )
چدن گرافیت خاكستری ( آزمایش - بخش 1 )
آلیاژهای آمورف ( بخش 3 )
آلیاژهای آمورف ( بخش 2 )
آلیاژهای آمورف ( بخش 1 )
آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 4 )
آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 3 )
آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 2 )
آلیاژ‌های آمالگام ( بخش 1 )
تیتانیم و آلیاژهای آن titanum ( بخش 5 )
تیتانیم و آلیاژهای آن titanum ( بخش 4 )
تیتانیم و آلیاژهای آن titanum ( بخش 3 )
تیتانیم و آلیاژهای آن titanum ( بخش 2 )
تیتانیم و آلیاژهای آن titanum ( بخش 1 )
تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 6 )
تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 5 )
تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 4 )
تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 3 )
تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 2 )
تغییر شکل فلزات Rolling ( بخش 1 )
آلیاژ های منیزیم Mg
ریختگری دایکاست ( Die Casting ) بخش 5
ریختگری دایکاست ( Die Casting ) بخش 4
ریختگری دایکاست ( Die Casting ) بخش 3
ریختگری دایکاست ( Die Casting ) بخش 2
ریختگری دایکاست ( Die Casting ) بخش 1
گزارش کار ریخته‌گری آلیاژ ( آلومینیم - منیزیم بی تصویر ) Al-Mg ( بخش 4 )
گزارش کار ریخته‌گری آلیاژ ( آلومینیم - منیزیم بی تصویر ) Al-Mg ( بخش 3 )
گزارش کار ریخته‌گری آلیاژ ( آلومینیم - منیزیم بی تصویر ) Al-Mg ( بخش 2 )
گزارش کار ریخته‌گری آلیاژ ( آلومینیم - منیزیم بی تصویر ) Al-Mg ( بخش 1 )
آلومینیوم و اهمیت آن ( بی تصویر ) ( بخش 2 )
آلومینیوم و اهمیت آن ( بی تصویر ) ( بخش 1 )
توضیحی در مورد آلیاژ al-mg (آلومینیم-منیزیم بی تصویر )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 16 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 15 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 14 )
</siteMapNode>
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 13 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 12 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 11 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 10 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 9 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 8 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 7 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 6 )
مطالبی در باره آلیاژهای Al-Si ( بخش 5 )
اجزاء مخلوط ماهیچه ( بخش 1 )
چپلتها و مبردها ( بخش 5 )
چپلتها و مبردها ( بخش 4 )
چپلتها و مبردها ( بخش 3 )
چپلتها و مبردها ( بخش 2 )
چپلتها و مبردها ( بخش 1 )
ماهیچه های دائمی ( بخش 4 )
ماهیچه های دائمی ( بخش 3 )
ماهیچه های دائمی ( بخش 2 )
ماهیچه های دائمی ( بخش 1 )
ماهیچه به روش جعبه سرد( cold box ) بخش 2
ماهیچه به روش جعبه سرد( cold box ) بخش 1
ومقدار خوردگی چدنهای خاکستری، پرسیلیس، سفید در اسید کلریدریک و نیتریک ( بخش 2 )
ومقدار خوردگی چدنهای خاکستری، پرسیلیس، سفید در اسید کلریدریک و نیتریک ( بخش 1 )
مختصری در مورد سیستم اهن-کربن وتاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین اتواع گرافیتها ( بخش 6 )
مختصری در مورد سیستم اهن-کربن وتاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین اتواع گرافیتها ( بخش 5 )
مختصری در مورد سیستم اهن-کربن وتاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین اتواع گرافیتها ( بخش 4 )
مختصری در مورد سیستم اهن-کربن وتاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین اتواع گرافیتها ( بخش 3 )
مختصری در مورد سیستم اهن-کربن وتاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین اتواع گرافیتها ( بخش 2 )
مختصری در مورد سیستم اهن-کربن وتاثیر عناصر بر چدن ها وهمچنین اتواع گرافیتها ( بخش 1 )
جوشكاری چدن خاكستری ( بخش 3 )
جوشكاری چدن خاكستری ( بخش 2 )
جوشكاری چدن خاكستری ( بخش 1 )
چپلتها و مبردها ( بخش 1 )
عملیات حرارتی چدن ها ( بخش 6 )
عملیات حرارتی چدن ها ( بخش 5 )
عملیات حرارتی چدن ها ( بخش 4 )
عملیات حرارتی چدن ها ( بخش 3 )
عملیات حرارتی چدن ها ( بخش 2 )
عملیات حرارتی چدن ها ( بخش 1 )
گزارش کار چدن نشکن نایهارد Nihard (پر نیکل) ( بخش 4 )
گزارش کار چدن نشکن نایهارد Nihard (پر نیکل) ( بخش 3 )
گزارش کار چدن نشکن نایهارد Nihard (پر نیکل) ( بخش 2 )
گزارش کار چدن نشکن نایهارد Nihard (پر نیکل) ( بخش 1 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 8 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 7 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 6 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 5 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 4 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 3 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 2 )
توضیحی جامع درباره چدن ها ( بخش 1 )
گزارش کار چدن پرسیلیس ومقدار خوردگی چدنها ( بخش 2 )
گزارش کار چدن پرسیلیس ومقدار خوردگی چدنها ( بخش 1 )
گزارش كار بررسی انواع گرافیت های چدن خاكستری ( بخش 4 )
</siteMapNode>
گزارش كار بررسی انواع گرافیت های چدن خاكستری ( بخش 3 )
گزارش كار بررسی انواع گرافیت های چدن خاكستری ( بخش 2 )
گزارش كار بررسی انواع گرافیت های چدن خاكستری ( بخش 1 )
گزارش کار تلقیح چدن ( بخش 2 )
گزارش کار تلقیح چدن ( بخش 1 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 6 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 5 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 4 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 3 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 2 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 1 )
تاثیر اعمال فشار حین انجماد بر ساختار و سختی آلیاژ LM13 ( بخش 2 )
تاثیر اعمال فشار حین انجماد بر ساختار و سختی آلیاژ LM13 ( بخش 1 )
جویای کار
اکستروژن ضربه ای ( بخش 11 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 10 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 9 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 8 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 7 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 6 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 5 )
سوپر آلیاژ ها
اکستروژن ضربه ای ( بخش 4 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 3 )
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشوردرباره برگزاری آزمون دوره های كارشناسی ارشدناپیوسته داخل سال1389
اکستروژن ضربه ای ( بخش 2 )
اکستروژن ضربه ای ( بخش 1 )
آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست ( بخش 6 )
آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست ( بخش 5 )
آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست ( بخش 4 )
آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست ( بخش 3 )
آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست ( بخش 2 )
آلیاژهای ریختگی به روش دیکاست ( بخش 1 )
تولید ماهیچه به روش جعبه سرد 2 Cold box ( بخش 6 )
تولید ماهیچه به روش جعبه سرد 2 Cold box ( بخش 5 )
تولید ماهیچه به روش جعبه سرد 2 Cold box ( بخش 4 )
تولید ماهیچه به روش جعبه سرد 2 Cold box ( بخش 3 )
تولید ماهیچه به روش جعبه سرد 2 Cold box ( بخش 2 )
تولید ماهیچه به روش جعبه سرد 2 Cold box ( بخش 1 )
انــواع مـــاهیچـــه ( بخش 5 )
انــواع مـــاهیچـــه ( بخش 4 )
انــواع مـــاهیچـــه ( بخش 3 )
انــواع مـــاهیچـــه ( بخش 2 )
انــواع مـــاهیچـــه ( بخش 1 )
ماهیچه سازی به روش (Hot box (core making hot box بخش 5
ماهیچه سازی به روش (Hot box (core making hot box بخش 4
ماهیچه سازی به روش (Hot box (core making hot box بخش 3
ماهیچه سازی به روش (Hot box (core making hot box بخش 2
ماهیچه سازی به روش (Hot box (core making hot box بخش 1
پوشش دادن قالب ماهیچه ( بخش 2 )
پوشش دادن قالب ماهیچه ( بخش 1 )
اجزاء مخلوط ماهیچه ( بخش 5 )
اجزاء مخلوط ماهیچه ( بخش 4 )
اجزاء مخلوط ماهیچه ( بخش 3 )
اجزاء مخلوط ماهیچه ( بخش 2 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 20 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 19 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 18 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 17 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 16 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 15 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 14 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 13 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 12 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 11 )
</siteMapNode>
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 10 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 9 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 8 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 7 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 6 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 5 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 4 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 3 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 2 )
طراحی ورفع عیوب قالبهای دائمی ( بخش 1 )
ریخته گری تحت فشار کوبشی(sqees casting T.R) ( بخش 3 )
ریخته گری تحت فشار کوبشی(sqees casting T.R) ( بخش 2 )
ریخته گری تحت فشار کوبشی(sqees casting T.R) ( بخش 1 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 8 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 7 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 6 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 5 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 4 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 3 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 2 )
ریخته‌گری فشار پایین در قالب‌های دائمی (Low-Pressure Die-Casting) ( بخش 1 )
ریخته‌گری گریز از مرکز حقیقی (Centrifugal ) بخش 4
ریخته‌گری گریز از مرکز حقیقی (Centrifugal ) بخش 3
ریخته‌گری گریز از مرکز حقیقی (Centrifugal ) بخش 2
ریخته‌گری گریز از مرکز حقیقی (Centrifugal ) بخش 1
فرایند دایکاست (Diecasting) ( بخش 6 )
فرایند دایکاست (Diecasting) ( بخش 5 )
فرایند دایکاست (Diecasting) ( بخش 4 )
فرایند دایکاست (Diecasting) ( بخش 3 )
فرایند دایکاست (Diecasting) ( بخش 2 )
فرایند دایکاست (Diecasting) ( بخش 1 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 7 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 6 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 5 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 4 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 3 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 2 )
ریخته گری در قالبهای ریژه ( بخش 1 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 8 )
بررسی تکنولوژی تولید چدن نشکن در قالب‌های فلزی (ریژه) ( بخش 7 )
متالورژی_ریختگری-ذوب فلزات-پروژه-گزارش کار-فایل ورد-  محلول های اچانت و ترکیبات آنها آزمایشگاه چدن تکنیک های ذوب مس (cu)و آلیاژهای آن آلومینیم (Al)و آلیاژهای آن انواع قالب ها برای ریختگری تحقیق و پروژه و گزارش کار فولاد ها روش های ذوب فلزات و آلیاژها مواد قالبگیری آزمایشگاهی و مراحل انجام آزمایش آزمایشگاه چدن سیلیسیم و آلیاژهای آن(Si) منیزیم  و آلیاژهای آن (Mg) رسم دیاگرام های فازی  محلول های اچانت و ترکیبات آنها آزمایشگاه چدن تکنیک های ذوب مس (cu)و آلیاژهای آن آلومینیم (Al)و آلیاژهای آن انواع قالب ها برای </siteMapNode>
</siteMapNode>