تبلیغات
      http://edris.mihanblog.com/    1.0    hourly        http://edris.mihanblog.com/linkdaily/    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/119    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/144    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/198    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/199    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/201    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/221    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/248    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/249    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/258    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/27    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/28    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/309    0.4    daily        http://edris.mihanblog.com/post/386    0.2    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/388    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/389    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/392    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/393    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/402    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/414    0.7    daily        http://edris.mihanblog.com/post/91    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/92    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/archive/1388/7    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/atom/    0.8    daily        http://edris.mihanblog.com/post/author/1    0.8    daily        http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/1    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/2    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/3    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/author/1/page/4    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/category/12    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/17    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/19    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/23    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/27    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/40    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/46    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/52    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/54    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/55    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/64    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/74    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/77    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/84    0.4    daily        http://edris.mihanblog.com/post/category/85    0.7    daily        http://edris.mihanblog.com/post/category/88    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/89    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/90    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/91    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/92    0.3    weekly        http://edris.mihanblog.com/post/category/17/page/1    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/category/84/page/2    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/rss/    0.8    daily        http://edris.mihanblog.com/post/tag/2    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/2024    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/Brazing    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/Ce%20ا    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/Cuا    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/express%20or%20implied    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/L0    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/makes%20any%20warranty    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/nor%20any%20of%20its%20employees    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/or%20any%20third%20party’s%20use%20or%20the%20results%20of%20such%20use%20of%20any%20information%20or%20process%20disclosed    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/or%20are%20consistent%20with%20any%20particular%20standard%20of%20merchantability    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/or%20assumes%20any%20legal%20liability%20or%20responsibility%20for%20the%20accuracy    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/PROCAST%202004    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/Steels    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/subcontractors%20or%20their%20employees    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/Tiا    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/آستمپر%20کردن    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/آنالیز%20زمینه%20های%20مخرب%20و%20روش%20های%20جلوگیری%20از%20آنها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/آنها%20را%20با%20كمك%20یك%20نوار%20پهن%20لاستیكی%20نظیر%20تیوپ%20دوچرخه%20یا%20لاستیكی%20كه%20از%20تیوپ%20ماشین%20معمولی%20بریده%20شده%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/آهنگ%20کرنش%20–سختی%20باقیمانده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/آهنگ%20نفوذ%20بسیار%20پایین%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اپسیلن%20صفر    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اتمها%20مضرب%20صحیحی%20از%20فاصله%20ی%20بین%20اتمی%20را%20طی%20می%20كنند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اساس%20بر%20این%20است%20که%20قطعه%20را%20با%20بالابردن%20دماف%20در%20دماهای%20مختلف%20کارکردن%20روی%20فلز    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/استحکام%20نهایی%20و%20استحکام%20شکست    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/افزایش%20درجه%20حرارت%20پیش‌گرم%20قالب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/افزایش%20سختی%20چرخدنده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اکستروژن%20ضربه%20ای%20بعنوان%20فرآیند%20مناسب%20تشخیص%20داده%20شد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اكسید    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اما%20از%20آنجا%20كه%20Sr%20و%20Ca%20با%20هم%20مقابله%20می‌كنند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اما%20با%20گرم%20كردن%20آلیاژ%20تا%20دمایی%20زیر%20خط%20انجماد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اما%20در%20آزمون‌هایی%20كه%20سیلیسیم%20خالص%20یا%20FeSi%20خالص%20به%20پاتیل%20اضافه%20شده%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/امكان%20كاهش%20اقتصادی%20تر%20مقطع    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/اندازه%20و%20سختی%20سوهان%20و%20نیز%20سرعت    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ایجاد%20استحكام%20و%20در%20حالت%20پلاستیك%20است%20(%20درصورتی%20كه%20استحكام%20خشك%20مد%20نظر%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/این%20ساختار%20مخصوصاً%20برای%20آستمر%20کردن%20ساخته%20می%20شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/این%20عمل%20ممكن%20است%20با%20تغییر%20شكل%20زیاد%20همراه%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/با%20بزرگ%20تر%20شدن%20اندازه%20دانه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/با%20گذشتن%20شمش%20از%20میان%20هر%20جفت%20از%20غلتکها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/بازها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/باقیمانده%20های%20سنگزنی%20و%20یا%20موادی%20كه%20به%20طریقی%20وارد%20فضای%20كاری%20چرخدنده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/بالاترین%20مقاومت%20خوردگی%20را%20دارند%20زیرا%20مقدار%20کرم%20–نیکل%20ان%20زیاد%20است%20(حداقل%20در%20مجموع%2023? . مقدار عنصر الیاژی فولادهای ضد زنگ انقدر زیاد است که حتی در درجه حرارتهای پایین هم در شرایط اوستنیتی باقی می مانند و نمی توان انها را به وسیله عملیات حرارتی سخت کنند .  فولادهای ضد زنگ اوستنیتی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/برای%20پر%20کردن%20قالب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/برای%20تعیین%20سرعت%20ریخته%20گری%20و%20در%20كنار%20آن%20زمان%20ریخته%20گری    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/برای%20ساخت%20ترموکوپل    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌برای%20ظروف%20غذا%20خوری%20از%20جنس%20ارتن%20و%20ریا%20پرسلان%20با%20قطر2%20تا%203%20میلیمتر    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/بررسی%20انجماد%20جهت%20دار%20(%20بخش%202%20)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/بررسی%20عوامل%20خستگی%20و%20انواع%20شكست%20در%20چرخدنده%20ها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/بسیار%20کوچک%20است%20و%20رفتار%20سوپرپلاستیک%20باقی%20می%20ماند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20شکل    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20شکل%20مخلوط%20شدن%20عناصر%20موجود%20در%20زمینه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20طوری%20که%20هر%20چه%20ارتفاع%20برگشت%20بیشتر%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20علت%20مقاومت%20به%20خوردگی%20و%20گرمایی%20که%20در%20صنعت%20توسعه%20زیادی%20پیدا%20کرد%20? حیف و میل شدن فلزها به علت خوردگی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/به%20نقطه%20M%20یا%20تنش%20حداکثر%20می%20رسیم    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/پایداری%20اندازه%20دانه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/پرداخت%20خوب%20سطح%20دندانه%20و%20در%20بعضی%20مواقع%20اصلاح%20پروفیل%20دندانه%20و%20تاج%20گذاری%20دندانه%20(crowing)%20كه%20در%20این%20روش%20وسط%20دندانه%20به%20صورت%20یك%20برآمدگی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/پس%20از%20انجماد%20یافت%20می%20شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/پس%20از%20تهیه%20وسایل%20مورد%20نیاز    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/پینها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/پینیون%20از%20استعداد%20بیشتری%20برای%20كندگی%20برخوردار%20است%20زیرا%20معمولا%20‌به%20علت%20كوچكتر%20بودن%20نسبت%20به%20چرخدنده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تا%20نقطه%20تسلیم    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تالک    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ترموکوپل    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تست%20های%20مکانیکی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%202%20)%20%20مکانیزم%20دوقلویی%20در%20تغییر%20شکل%20%20%20%20%20در%20مواد%20معینی%20به%20خصوص%20فلزات%20hcp    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%203%20)%20%20كار%20داغ%20و%20تبلور%20مجدد%20%20%20%20%20كار%20داغ    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20فلزات%20Rolling%20(%20بخش%206%20)%20%20سختی%20%20%20%20%20تعریف%20خاصیت%20سختی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شکل%20موضعی%20یا%20گلویی%20شدن%20در%20نمونه%20روی%20میدهد%20و%20با%20کاهش%20سطح%20مقطع    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تغییر%20شكل%20پلاستیك    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تماس%20فلز%20به%20علت%20نامناسب%20بودن%20ضخامت%20لایه%20روغن    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تنشی%20است%20که%20ماده%20در%20آن%20تنش    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/توسط%20گاز%20یا%20رطوبت%20موجود%20در%20مواد%20كمك%20ذوب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تولید%20شده%20به%20روش%20ریخته‌گری%20گریز%20مرکز%20در%20قالب‌های%20فلزی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/جوش%20با%20ساختاری%20ترد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/جوشکاری%20و%20انجماد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20(%20بخش%201%20)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/چون%20اتصال%20در%20هر%20نقطه%20دیگر%20معمولاً%20باعث%20می%20شود%20که%20emf%20بسیار%20اندکی%20اندازه%20گیری%20شوند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌چهاردقیقه%20زمان%20احتیاج%20داشته%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/حد%20کشسان    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/حذف%20یا%20خنثی‌سازی%20بعضی%20از%20ناخالصی‌ها%20نظیر%20S    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/خاصیت%20مغناطیسی%20به%20ترتیب%20كاهش%20یافته%20و%20به%20همین%20دلیل%20در%20عمل    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/خستگی%20سطحی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/خواص%20مواد%20مختلف    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/داكتیل%20ترند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20اغلب%20فلزات    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20این%20نواحی%20ذوب%20شده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20حالت%20کارداغ%20رخ%20می%20دهد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20سطح%20داخلی%20حلقه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20قطر%20لایه%20ایجاد%20شده%20ویا%20به%20عبارت%20دیگر%20در%20ضخامت%20بدنه%20خام    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20مقیاس%20دلخواه%20نشان%20داده%20می%20شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/در%20مورد%20ظروف%20خانگی%20دسته%20فنجانها%20و%20یا%20لوله%20قوریها%20به%20صورت%20مجزا%20شكل%20یافته%20و%20پس%20از%20خروج%20از%20قالب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/درست%20پس%20از%20خاتمه%20جوشكاری%20عملیات%20تنش%20زدایی%20از%20طریق%20حرارت%20دهی%20قطعه%20تا%20حدود%20600%20درجه%20سانتی%20گراد%20و%20نگهداری%20در%20این%20حرارت%20بمدت%20كافی%20صورت%20می%20پذیرد%20%20%20%20%20%20%20%20جوشكاری%20چدن%20خاكستری%20%20قطعات%20ریختگی%20چدن%20خاكستری%20به%20منظور%20اتصال%20به%20یكدیگر    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/دو%20سی%20دی%201000%20تومان    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/دوقلویی%20شدن%20عامل%20اصلی%20تغییر%20شكل%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/رشد%20دانه%20ها%20و%20انجام%20عملیات%20های%20کار%20سرد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/رنگ    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/روان%20كننده%20ها%20نه%20تنها%20باعث%20كاهش%20ویكسوزیته%20می%20شوند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/روش%20جوشكاری    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ریختگری    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%201%20)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌ریشه%20درختان    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/زنگ    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/زیر%20سیگاری    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/زیرا%20با%20تغییر%20این%20مقدار    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سایشی%20باشد%20كه%20ناشی%20از%20شكسته%20شدن%20موضعی%20لایه%20روغن%20به%20علت%20حرارت%20بیش%20از%20حد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سطح%20خنثی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سطح%20مقطع%20اولیه%20و%20Af    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سولفیدها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سه%20سی%20دی%20500%20تومان    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سیلیسیم    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سیلیسیم%20به%20راحتی%20اكسید%20می%20شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سیلیكات%20سدیم%20و%20سیلیس%20كلوئیدی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سیم%20و%20غیره%20از%20این%20شمش    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/شده%20اند%20باشد%20به%20این%20سایش    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/شعله%20یا%20محصولات%20احتراق%20مناسب%20که%20اثرات%20زیان%20آوری%20سطوح%20قطعه%20نداشته%20باشند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/شكستی%20است%20كه%20در%20آن%20تمام%20یا%20قسمت%20قابل%20توجهی%20از%20یك%20دندانه%20بر%20اثر%20بارگذاری%20بیش%20از%20حد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/شماره%202    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/شیب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/صفحه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ضخیم%20کردن%20قسمتی%20از%20قالب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ضربه%20یا%20اغلب%20بر%20اثر%20تنش%20های%20خمشی%20مكرری%20كه%20بیش%20از%20مقدار%20حد%20دوام%20ماده%20چرخدنده%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/طول%20اولیه%20نمونه%20باید%20مشخص%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/طول%20نهایی%20نمونه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عبارت%20است%20از%20اندازه%20گیری%20دماهای%20پایینتر%20از%20C?510 و ابزار لازم برای این کار دماسنج نام دارد.        اندازه گیری دما با توجه به رنگ     یکی از ساده ترین روشهای تخمین دمای هر فلز    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عبور%20موضعی%20آب%20گرد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عكس‌العمل%20قابل%20انتظار%20در%20قبال%20عملیات%20تلقیح    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عمل%20می%20کنند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عملا%20غیر%20ممكن%20است%20و%20این%20موضوع    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عملیات%20ادامه%20و%20اندازه%20ی%20دانه%20ها%20كاهش%20می%20یابد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عملیات%20حرارتی%20چدن%20نشکن    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عملیات%20سطحی%20شامل%20تشکیل%20یک%20پوشش%20فسفاتی%20(%20ایجاد%20پوشش%20جانشینی%20فسفاتی%20روی%20فولاد%20با%20فرو%20بردن%20آن%20در%20یک%20محلول%20%20آبی%20اسید%20فسفریک%20(%20اغلب%20محتوی%20منگنز    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/عیوب%20ریخته%20گری%20گریزازمرکز%20(%20بخش%201%20)%20%20در%20ریخته‌گری%20گریز%20از%20مرکز    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? پریتکتیک : دما ?????C    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/غلظت%20کربن%20???? درصد • استحاله? یوتکتوئید : دما ????C    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/غلظت%20کربن%20???? درصد البته باید توجه داشت که غلظت‌ها و دماهای ذکرشده برای آهن-کربن خالص بوده و با حضور عناصر آلیاژی دیگر    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فرآیندهای%20انجماد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فروش%20نرم%20افزار%20ASM%20Handbook%20(%20کتاب%20های%20استانداردهای%20مهندسی%20به%20زبان%20انگلیسی%20)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فورمینگ%20و%20فورجینگ    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولاد%20با%2014درصد%20کروم%20تا%20C?815    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولاد%20با%2028%20درصد%20کروم%20یا%20نایکروم%20تا%20C?1090 در دسترس است. برای دماهای بالاتر از C?1090 لوله های محافظ چینی یا سیلیسیم کاربید به کار می روند.     آذرسنج ثبتگر و کنترلگر     در اغلب تأسیسات صنعتی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولاد%20ها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20آلیاژی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20پرآلیاژی%20بوده%20که%20حاوی%2018درصد%20نیکل    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%202)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%203)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%204)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%205)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%206)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%208)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/فولادهای%20کرم%20دار%20(فولادهای%20حاوی%20عنصر%20%20کرم%20)(بخش%209)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌قالب%20را%20به%20حال%20خود%20بگذارید%20و%20بعد%20از%20زمان%20مشخصی%20كه%20جداره%20تشكیل%20شده%20در%20اثر%20انقباض%20از%20قالب%20جدا%20شد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/قسمتی%20از%20جوش%20است%20كه%20حرارت%20آن%20تا%20حدی%20كه%20سبب%20ذوب%20شود%20زیاد%20نیست    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/قطعات%20را%20به%20منظور%20دست%20یافتن%20به%20سختی%20مورد%20نظر%20و%20حذف%20تنش%20های%20باقی%20مانده%20در%20اثر%20تفاوت%20سرعت%20سرد%20کردن%20در%20قسمتهای%20مختلف%20قطعه%20به%20دلیل%20اختلاف%20اندازه%20ی%20مقطع    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/قیمت%20دو%20سی%20دی%20از%20این%20مجموعه%206000%20تومان%20(%20برای%20هر%20دو%20سی%20دی%20)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/قیمت%20سه%20سی%20دی%20از%20این%20کتاب%20ها%20در%20مجموع%209000%20تومان    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/قیمت%20مناسب    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/کرامپیتون    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/کم%20آلیاژ    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/کنترل%20کیفی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/کونچ%20و%20تمپر%20کردن%20و%20آستمپر%20کردن%20%20? آنیلینگ چدن نشکن : هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/که%20در%20آن%20از%20یک%20میله%20با%20اندازه%20ی%20استاندارد%20(قطر%201%20اینچ%20و%20ارتفاع%204%20اینچ)%20استفاده%20می%20شود%20که%20آن%20را%20آستنیته%20می%20کنند%20سپس%20یک%20سر%20آن%20را%20به%20وسیله%20ی%20آب%20سرد%20می%20کنند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌كرك%20و%20پشم%20كه%20به%20منظور%20افزایش%20استحكام%20خام%20به%20بعضی%20از%20مواد%20اولیه%20زده%20می%20شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/كسری%20از%20این%20مقدار%20را%20كه%20به%20فاصله%20شان%20از%20صفحه%20ی%20دوقلویی%20بستگی%20دارد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌كلیه%20خطوط%20اضافی%20كه%20دراثر%20قالب%20روی%20آن%20ایجاد%20شده%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/گاه%20به%20حدی%20است%20كه%20چنانچه%20ظرف%20حاوی%20دو%20غاب%20بعد%20از%20مدتی%20سكون    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ماده%20كارگرم%20شده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ماشینکاری    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مایع    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/متالورژِ%20پودر    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/متالوگرافی%20و%20تعیین%20ساختار    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مثل%20آلیاژهای%20Al%20و%20Ni%20را%20میتوان%20در%20حالی%20که%20در%20دمای%20محلول%20جامد%20هموژن%20قرار%20دارند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/محفظه%20گرمایش%20و%20بنابراین%20قطعاتی%20که%20باید%20عملیات%20حرارتی%20شوند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/محورها    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/معادله%20تصویر%20شماره%2022    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مقاومت%20به%20ضربه%20ای%20زیادی%20دارند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌مقدار%20مصرف%20روان%20كننده%20باید%20به%20نحوی%20تنظیم%20شود%20كه%20با%20ایجاد%20بیشترین%20مقدار%20روانی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مقیاس%20شامل%2010%20ماده%20مختلف%20معدنی%20است%20که%20به%20ترتیب%20افزایش%20سختی%20مرتب%20شده%20اند%20و%20عبارتند%20از%20شماره%201    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ممكن%20است%20قالب%20گچی%20ازچندین%20قعطه%20ساخته%20شود%20تا%20بتوانیم%20جسم%20داخل%20آن%20را%20از%20قالب%20خارج%20كنیم    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/منکنز%20یا%20فسفات%20روی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/منگنز    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/موازی%20با%20صفحه%20ای%20مشخص%20به%20طوری%20كه%20شبكه%20به%20دو%20بخش%20قرینه    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/موجب%20انبساط%20این%20پوسته%20می‌گردد%20و%20چون%20راهی%20برای%20انبساط%20لوله%20به%20دلیل%20چسبندگی%20به%20قالب%20(فلزی)%20وجود%20ندارد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مولیبدن    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مهندسی%20سطح    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/میتوان%20آذرسنج%20را%20برای%20دماهای%20بالاتر    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/میله    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/نشان%20دهنده? استحاله‌های هم‌دما هستند. • استحاله? یوتکتیک : دما ?????C    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/نشان%20می%20دهد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/نمونه%20آزمون%20توسط%20سوهانی%20با%20سختی%20معین    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌نیازی%20به%20تخلیه%20دو%20غاب%20نیست    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/نیکل    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/و%20بزرگ%20می%20شوند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌وارونه%20شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/وانادیم    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/وقتی%20در%20نقاط%20اتصال%20دو%20سیم%20فلزی%20غیر%20مشابه%20اختلاف%20دما%20وجود%20داشته%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ولی%20برای%20قطعاتی%20كه%20توخالی%20باشند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/همچنین%20مقدار%20کاهش%20تنش%20باقیمانده    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/همچون%20نفوذ    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/همراه%20با%20بهبود%20انعطاف%20پذیری%20و%20یا%20چقرمگی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/همه%20ی%20پروسه%20هایی%20که%20مبتنی%20بر%20حرکت%20اتمها%20است    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/همیشه%20فلزات%20پركننده%20دارای%20مقداری%20سیلیسیم%20اضافی%20به%20منظور%20جایگزین%20شدن%20با%20سیلیسیم%20اكسید%20شده%20در%20چدن    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/هنگامی%20كه%20در%20دمای%20زیادی%20قرار%20دارد%20و%20قادر%20به%20مقاومت%20در%20برابر%20نیروهای%20انبساطی%20نیست    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/یک%20خاصیت%20مهم%20مهندسی%20است%20و%20در%20روابط%20مورد%20استفاده%20در%20طراحی%20تیرها%20و%20ستونها%20که%20سفتی%20نقش%20عمده%20ای%20دارد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/? درصد در دمای ???? درجه سانتیگراد است. اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست.  سِمِنتیت: سِمِنتیت یا کاربید آهن یک ماده مرکب شیمیایی به فرمول شیمیایی Fe3C دارای ‎?/?? درصد کربن است. سمنتیت فازی بسیار سخت و شکننده است. حدس زدن این مورد شاید آسان باشد. این لغت برگرفته از کلمه Cement در زبان انگلیسی به معنای ماده ای است که مواد مختلف را به هم می چسباند    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/1949/1962    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/nor%20ut/battelle%20or%20any%20other%20united%20states%20government%20contractors    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/استفاده%20می%20شود.%20%20%20%20%20از%20روش%20میکروسختی%20سنجی(روش%20نوپ)%20برای%20سطوح%20پوششکاری%20شده%20و%20ورقهای%20بسیار%20نازک%20(mm%20002/0)    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/تعیین%20و%20زمان%20آن%20را%20محاسبه%20كنید.%20مثلا%20اگر%20سرعت%20ریخته%20گری%205/0%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/ریخته%20گری%20دقیق%20(%20بخش%202%20)%20%20%20%20%202/%20مراحل%20تولید%20قطعات%20در%20فرآیند%20قالیهای%20پوسته%20ای%20‏سرامیكی%20دقیق%20%203/%20مراحل%20تولید%20قطعات    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20با%20سرعت%20110C/hتا%20دمای%20700Cو%20نگهداری%20در%20این%20دما%20برای%202%20ساعت    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/سپس%20سرد%20کردن%20در%20کوره%20تا%20دمای%20345Cبا%20سرعت%2055C/h    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/کونچ%20کردن%20به%20وسیله%20ی%20جریان%20نیتریت%20/%20نیترات    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/لدبوریت%20گفته%20می‌شود%20که%20از%20مذابی%20با%20?/? درصد کربن در دمای ???? درجه سانتیگراد تحت یک واکنش یوتکتیکی حاصل می‌شود. از آنجایی که اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست و بر اساس یک واکنش یوتکتوئیدی به پرلیت تبدیل می‌شود    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/مقدار%20تنش%20میانگین%20را%20به%20دست%20می%20دهد.%20در%20صورتی%20که%20h/l>1%20باشد.%20ناهمگنی%20در%20تغییر%20شکل%20حاکم%20است%20و%20وقتی%20که%20h/l<1%20باشد    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/نمودار%20آهن%20کربننمودار%20آهن%20کربن%20undefined%20نمودار%20تعادلی%20آهن/کربن%20(fe/c)%20راهنمایی%20است%20که%20به%20کمک%20آن%20می‌توان%20روش‌های%20مختلف%20عملیات%20حرارتی    0.1    monthly        http://edris.mihanblog.com/post/tag/‌وزن%20مخصوص%20را%205/2%20اختیار%20كنید    0.1    monthly