تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - تیر یک سر گیردار که تحت بارگذاری گسترده قرار گرفته (خواص پلاستیک بخش 1) (A cantilever beam is placed under a large load)
----------------------------------- ---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

مدلسازی رفتار پلاستیک

یک تیر یک سر گیردار  که تحت بارگذاری گسترده قرار گرفته است. ابعاد تیر و بارگذاری در زیر آمده است.

ویژگیهای ماده در بخش مربوط به تنظیمات ماژول Property آمده است.

 


Part/Sketch

• همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید هندسه مدل را مطابق ابعاد شکل در ماژول Part ایجاد کنید.


Property

• یکی از بحث های اصلی در این مثال نحوه وارد کردن خصوصیات ماده در حالت تغییر شکل پلاستیک است. در ماژول Property در مرحله اول یک ماده جدید همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید بسازید و ویژگیهای Density و Elastic را برای آن تعریف کنید اما Ok نکنید.

Density = 7800 Kg/M3

Young’s Module = 200 GPa

Poisson’s Ratio = 0.3

این اطلاعات رفتار ماده را در محدود تغییر شکل الاستیک مدل می کند. اما پس از رسیدن به نقطه تسلیم، رفتار ماده از حالت خطی خارج می شود و برای مدل کردن آن نیاز به وارد کردن اطلاعات تکمیلی بیشتری می باشد. اطلاعات مربوط به رفتار یک ماده پس از نقطه تسلیم از تستهای کشش بدست می آید. جهت مدل کردن یک ماده در محدود تغییر شکل پلاستیک نیاز است تا به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم. به طور مثال در این مساله اطلاعات مربوط به تنش و کرنش فولاد از نتایج تست کشش استخراج شده است.

مساله بسیار مهمی در مدل کردن ماده در محدوده پلاستیک مطرح است و آن این است که در تست کشش نتایجی که از دستگاه بدست می آید، تنش و کرنش مهندسی یا نامی ماده است. همانطور که می دانید برای تبدیل تنش و کرنش نامی به تنش و کرنش واقعی از روابط زیر استفاده می شود. برای شناساندن رفتار پلاستیک ماده به نرم افزار حتما باید تنش و کرنش واقعی ماده وارد شود.

ε = ln (1+ε0)

σ = σ0 (1+ε0)

که در آن ε0 و σ0 به ترتیب کرنش و تنش نامی و ε و σ به ترتیب کرنش و تنش واقعی است.

با توجه به نکته فوق تنش و کرنشهای بدست آمده از تست کشش به تنش و کرنش واقعی تبدیل شده و طبق جدول و نمودار زیر می باشد.


stress(MPa( strain plastic strain
0 0
538 0.00269 0
559 0.006632 0.003942
631 0.029961 0.027271
679 0.041425 0.038735
753 0.060243 0.057553
835 0.086008 0.083318
878 0.11112 0.10843
918 0.13216 0.12947
960 0.15277 0.15008
1005 0.17628 0.17359
1022 0.19274 0.19005
1035 0.20572 0.20303در جدول فوق ستون اول تنشهای واقعی و ستون دوم کرنشهای واقعی را نشان می دهد. ستون سوم کرنشهای پلاستیک واقعی است که از کم کردن کرنش تسلیم از کرنش واقعی محاسبه می شود.

εplastic = ε-εyield

مقادیر ستونهای اول و سوم را در نرم افزار وارد می کنیم. در پنجره Edit Material گزینه Plastic را از مسیر زیر انتخاب کنید.

Mechanical / Plasticity / Plastic

مقادیر ستونهای تنش و کرنش پلاستیک را از جدول فوق در این پنجره وارد کنید.

دقت کنید که مقادیر تنش بر حسب مگاپاسکال است. پس در مقابل اعداد وارد شده E6 فراموش نشود.


Step

• سایر مراحل ساخت مدل را مطابق آنچه در مثالهای پیش آموختید انجام دهید و یک گام تحلیلی Static بسازید. دقت کنید به دلیل آنکه رفتار غیرخطی ماده مدنظر است حتما Nlgeom را به حالت انتخاب درآورید.

• در مرحله مشاهده نتایج می خواهیم برخی نمودارهای مربوط به تکیه گاه تیر را رسم کنیم. لذا در ماژول Step یک History Output برای تکیه گاه تیر تعریف می کنیم و تنش و کرنشهای مربوط به آن را ذخیره خواهیم کرد.

همانطور که در مثال قبل نیز ذکر شد برای آنکه بتوانیم برای تکیه گاه تیر History Output مناسب تعریف کنیم در مرحله اول باید آن را به عنوان یک Set به نرم افزار معرفی کنیم.

از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را جهت ایجاد Set اجرا کنید.

Tools / Set / Create

سطح تکیه گاه تیر را با نام Base انتخاب و Ok کنید.

پس از آنکه Set مورد نظر را ایجاد کردید History Output Manager را اجرا کنید. H-Output-1 را حذف کنید چون نیازی به آن نداریم. یک History Output جدید ایجاد و تنظیمات زیر را روی آن انجام دهید.

Domain: Set : Base

Frequency: Evenly Spaced Time Intervals : 100

Output Variables: EP, SP,

در واقع برای نرم افزار تعریف می کنیم که برای تکیه گاه تیر فقط مقادیر تنشها و کرنشهای اصلی ( Principal Stress & Strain) را ذخیره کند. ذخیره کردن سایر نتایج به دلیل اینکه پیدا کردن آنها در مرحله مشاهده نتایج مشکل خواهد شد لزومی ندارد.


>
برچسب ها: مدلسازی رفتار پلاستیک یک تیر یک سر گیردار که تحت بارگذاری گسترده قرار گرفته است. ابعاد تیر و بارگذاری در زیر آمده است. ویژگیهای ماده در بخش مربوط به تنظیمات ماژول Property آمده است. Part/Sketch • همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید هندسه مدل را مطابق ابعاد شکل در ماژول Part ایجاد کنید. Property • یکی از بحث های اصلی در این مثال نحوه وارد کردن خصوصیات ماده در حالت تغییر شکل پلاستیک است. در ماژول Property در مرحله اول یک ماده جدید همانند آنچه در مثالهای قبل آموختید بسازید و ویژگیهای Density و Elastic را برای آن تعریف کنید اما Ok نکنید. Density = 7800 Kg/M3 Young’s Module = 200 GPa Poisson’s Ratio = 0.3 این اطلاعات رفتار ماده را در محدود تغییر شکل الاستیک مدل می کند. اما پس از رسیدن به نقطه تسلیم ، رفتار ماده از حالت خطی خارج می شود و برای مدل کردن آن نیاز به وارد کردن اطلاعات تکمیلی بیشتری می باشد. اطلاعات مربوط به رفتار یک ماده پس از نقطه تسلیم از تستهای کشش بدست می آید. جهت مدل کردن یک ماده در محدود تغییر شکل پلاستیک نیاز است تا به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم. به طور مثال در این مساله اطلاعات مربوط به تنش و کرنش فولاد از نتایج تست کشش استخراج شده است. مساله بسیار مهمی در مدل کردن ماده در محدوده پلاستیک مطرح است و آن این است که در تست کشش نتایجی که از دستگاه بدست می آید ، تنش و کرنش مهندسی یا نامی ماده است. همانطور که می دانید برای تبدیل تنش و کرنش نامی به تنش و کرنش واقعی از روابط زیر استفاده می شود. برای شناساندن رفتار پلاستیک ماده به نرم افزار حتما باید تنش و کرنش واقعی ماده وارد شود. ε = ln (1+ε0) σ = σ0 (1+ε0) که در آن ε0 و σ0 به ترتیب کرنش و تنش نامی و ε و σ به ترتیب کرنش و تنش واقعی است. با توجه به نکته فوق تنش و کرنشهای بدست آمده از تست کشش به تنش و کرنش واقعی تبدیل شده و طبق جدول و نمودار زیر می باشد. stress(MPa( strain plastic strain 0 0 538 0.00269 0 559 0.006632 0.003942 631 0.029961 0.027271 679 0.041425 0.038735 753 0.060243 0.057553 835 0.086008 0.083318 878 0.11112 0.10843 918 0.13216 0.12947 960 0.15277 0.15008 1005 0.17628 0.17359 1022 0.19274 0.19005 1035 0.20572 0.20303 در جدول فوق ستون اول تنشهای واقعی و ستون دوم کرنشهای واقعی را نشان می دهد. ستون سوم کرنشهای پلاستیک واقعی است که از کم کردن کرنش تسلیم از کرنش واقعی محاسبه می شود. εplastic = ε-εyield مقادیر ستونهای اول و سوم را در نرم افزار وارد می کنیم. در پنجره Edit Material گزینه Plastic را از مسیر زیر انتخاب کنید. Mechanical / Plasticity / Plastic مقادیر ستونهای تنش و کرنش پلاستیک را از جدول فوق در این پنجره وارد کنید. دقت کنید که مقادیر تنش بر حسب مگاپاسکال است. پس در مقابل اعداد وارد شده E6 فراموش نشود. Step • سایر مراحل ساخت مدل را مطابق آنچه در مثالهای پیش آموختید انجام دهید و یک گام تحلیلی Static بسازید. دقت کنید به دلیل آنکه رفتار غیرخطی ماده مدنظر است حتما Nlgeom را به حالت انتخاب درآورید. • در مرحله مشاهده نتایج می خواهیم برخی نمودارهای مربوط به تکیه گاه تیر را رسم کنیم. لذا در ماژول Step یک History Output برای تکیه گاه تیر تعریف می کنیم و تنش و کرنشهای مربوط به آن را ذخیره خواهیم کرد. همانطور که در مثال قبل نیز ذکر شد برای آنکه بتوانیم برای تکیه گاه تیر History Output مناسب تعریف کنیم در مرحله اول باید آن را به عنوان یک Set به نرم افزار معرفی کنیم. از منوی اصلی نرم افزار مسیر زیر را جهت ایجاد Set اجرا کنید. Tools / Set / Create سطح تکیه گاه تیر را با نام Base انتخاب و Ok کنید. پس از آنکه Set مورد نظر را ایجاد کردید History Output Manager را اجرا کنید. H-Output-1 را حذف کنید چون نیازی به آن نداریم. یک History Output جدید ایجاد و تنظیمات زیر را روی آن انجام دهید. Domain: Set : Base Frequency: Evenly Spaced Time Intervals : 100 Output Variables: EP ، SP ، در واقع برای نرم افزار تعریف می کنیم که برای تکیه گاه تیر فقط مقادیر تنشها و کرنشهای اصلی ( Principal Stress & Strain) را ذخیره کند. ذخیره کردن سایر نتایج به دلیل اینکه پیدا کردن آنها در مرحله مشاهده نتایج مشکل خواهد شد لزومی ندارد. Load • در ماژول Load بارگذاری از جنس فشار و شرایط مرزی تکیه گاهی را اعمال کنید. Load: Mechanical / Pressure : 20 E+6 Mesh • در ماژول Mesh دانه بندی را با اندازه 0.01 ایجاد و سپس شبکه ای ساختار یافته با المانها آاجری تشکیل دهید. Job • یک Job جدید در ماژول Job به نام Plasticity ایجاد کنید. مدل را ذخیره و سپس Submit کنید. با استفاده از دستور Monitor می توانید روند حل مساله را مشاهده کنید. زمان در مسائل استاتیک در قسمتهای مختلف نرم افزار اعم از زمان نشان داده شده در پنجره Monitor و یا زمان نمایش داده شده در رسم نمودارها مفهوم زمان ندارد؛ بلکه صرفا نشاندهنده درصد حل مساله و درصد اعمال بار می باشد. در واقع در مسائل استاتیک نحوه اعمال بار به قطعه به صورت تدریجی و از صفر تا میزان بار تعین شده می باشد. اگر در پنجره بارگذاری هم دقت کنید در مسائل استاتیک در مقابل عبارت Amplitude گزینه Ramp به صورت پیش فرض انتخاب شده است. Visualization • در ماژول Visualization می توانید نتایج مختلف بدست آمده را مشاهده کنید. برای مشاهده چندین نما یا نتیجه مختلف می توانید صفحه نمایش جدید برای نرم افزار تعریف کنید. برای این کار از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید. Viewport / Create با این کار یک صفحه نمایش جدید ایجاد شده است که در زیر صفحه نمایش فعلی قرار دارد و قابل مشاهده نیست. جهت نمایش کنار هم این دو صفحه نمایش از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید. Viewport / Tile Vertically حال در یکی از صفحه های با استفاده از منوی Results تنشهای فون میسس (Mises) و در دیگری کرنشهای پلاستیک اصلی (PE) را نمایش دهید. همانطور که در شکل نیز می بینید علی رغم آنکه تنش در تمام قطعه گسترش یافته است اما کرنش پلاستیک یا همان تغییر شکل دائمی تنها در نزدیکی تکیه گاه تیر اتفاق می افتد. در شکل سمت چپ که نمایشگر کرنشهای اصلی قطعه می باشد قسمتهایی که با رنگ آبی نمایش داده می شود در محدود الاستیک خطی باقی مانده است. • در این مثال با برخی دیگر از قابلیت های رسم نمودار نرم افزار آشنا خواهید شد. یکی از قابلیت های نمودارکشی ، رسم دو پارامتر بر اساس هم و نه بر اساس زمان است. بطور مثال رسم نمودار تنش یک المان بر اساس کرنش آن المان که در اینجا بررسی خواهیم کرد. برای این کار ابتدا با استفاده از Query شماره المان گوشه تکیه گاه تیر را بدست می آوریم. برای اجرا Query از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا و یا مستقیما آیکون را اجرا کنید. Tools / Query در پنجره Query گزینه Element را انتخاب کنید. در صفحه نمایش یکی از المانهای بالای تکیه گاه را انتخاب کنید. در کادر پائین صفحه شماره المان نمایش داده می شود که بطور مثال در اینجا 503 می باشد. این شماره در کامپیوتر شما ممکن است متفاوت باشد. حال با استفاده از نمودار تنش اصلی در راستای تیر را که برای من محور Z ( SP3) می باشد را رسم و Save As کنید. برای تشخیص محوری که در راستای طول تیر قرار دارد از دستگاه مختصات روی صفحه نمایش استفاده کنید. همانطور که ملاحظه می کنید محور افقی نمودار فوق Time است که توضیح داده شد به چه معنا است. بار دیگر کرنش اصلی در راستای محور طولی تیر ، EP3 ،

cialis price walmart
دوشنبه 3 تیر 1398 03:08 ق.ظ

Thanks. I value it.
chinese cialis 50 mg cialis 5 mg funziona cialis billig cialis generika in deutschland kaufen cialis daily sublingual cialis online cialis 30 day sample purchase once a day cialis acheter cialis kamagra cialis vs viagra
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 11:15 ق.ظ

Seriously all kinds of excellent material.
cialis 5 mg generic cialis levitra brand cialis nl buying cialis on internet cialis arginine interactio generic for cialis tadalafil 20 mg buy brand cialis cheap preis cialis 20mg schweiz cialis 30 day sample
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 08:35 ب.ظ

Fantastic forum posts. Appreciate it.
import cialis achat cialis en europe cialis super acti cialis pills cialis taglich cialis pills cialis generico postepay buy online cialis 5mg we choice free trial of cialis cialis uk
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 03:39 ق.ظ

Thanks a lot, Wonderful stuff.
cialis prezzo al pubblico cialis 5mg prix weblink price cialis cialis authentique suisse try it no rx cialis effetti del cialis generic low dose cialis discount cialis calis how much does a cialis cost
Buy generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:38 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
when will generic cialis be available cialis pills price each cialis price thailand tesco price cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg cialis 5 mg funziona cialis for bph overnight cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy
how long after taking cialis does it work
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:04 ب.ظ

Thanks! Loads of info.

venta de cialis canada cialis in sconto how much does a cialis cost cialis 20 mg cost get cheap cialis cialis generico lilly acheter cialis meilleur pri online prescriptions cialis 40 mg cialis what if i take cialis prices in england
cialis generico in farmacia
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:43 ق.ظ

You actually stated it wonderfully!
link for you cialis price canada discount drugs cialis cialis et insomni cialis vs viagra callus how to purchase cialis on line cialis with 2 days delivery tesco price cialis achat cialis en suisse cialis en mexico precio
http://cleatenchrom.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:59 ق.ظ

Thanks, Good information.
bulk cialis trusted tabled cialis softabs cialis en mexico precio 200 cialis coupon acquistare cialis internet only now cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net cialis 100mg suppliers online prescriptions cialis cialis generico online
http://capogod.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:34 ق.ظ

You've made your position pretty well!!
brand cialis generic cialis canada cialis generico in farmacia usa cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis with 2 days delivery discount cialis cialis kamagra levitra price cialis best free cialis
recommended site cialis kanada
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

With thanks. A lot of knowledge!

preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg funziona how much does a cialis cost cialis kaufen wo wow cialis tadalafil 100mg canada discount drugs cialis viagra vs cialis vs levitra cialis price thailand cialis en mexico precio generico cialis mexico
http://swaneral.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:24 ق.ظ

Excellent posts. Thanks.
chinese cialis 50 mg cialis vs viagra generic cialis compare prices cialis uk cialis kaufen bankberweisung the best choice cialis woman cialis 5mg prix tarif cialis france cialis daily dose generic enter site very cheap cialis
http://tabancnpag.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:54 ب.ظ

You explained this terrifically.
tesco price cialis cialis daily cialis generic availability cialis kaufen bankberweisung cialis dosage recommendations how does cialis work price cialis best buying cialis in colombia the best site cialis tablets cialis y deporte
cialis generico in farmacia
شنبه 25 خرداد 1398 11:42 ب.ظ

You actually stated this fantastically!
cialis 30 day trial coupon cialis sale online only best offers cialis use sublingual cialis online cialis uk next day cialis cuantos mg hay try it no rx cialis cialis generico online cialis online nederland cialis reviews
http://spicobof.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:50 ب.ظ

With thanks. A lot of info!

only now cialis 20 mg cialis 20 mg effectiveness price cialis best cialis usa cost we choice free trial of cialis dosagem ideal cialis estudios de cialis genricos cialis purchasing cialis 200 dollar savings card estudios de cialis genricos
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 05:09 ق.ظ

With thanks. Quite a lot of material.

we like it safe cheap cialis ou acheter du cialis pas cher generic cialis in vietnam only best offers cialis use cialis for daily use cilas cialis uk next day only now cialis 20 mg cialis pills price each cialis preise schweiz
cialis soft tabs for sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:01 ب.ظ

Great forum posts. Many thanks!
calis enter site very cheap cialis cilas tesco price cialis order generic cialis online buy cialis sample pack ou acheter du cialis pas cher cialis kamagra levitra we choice cialis pfizer india generic cialis soft gels
Cialis prices
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:31 ق.ظ

You have made the point.
prices for cialis 50mg click now cialis from canada buy name brand cialis on line cialis lilly tadalafi cialis per paypa cialis 5mg billiger venta cialis en espaa cialis sicuro in linea click now buy cialis brand american pharmacy cialis
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:38 ق.ظ

You made your point very nicely..
generico cialis mexico where cheapest cialis canadian discount cialis buy cialis sample pack cialis efficacit viagra vs cialis vs levitra cialis online generic cialis with dapoxetine tadalafil generic only now cialis for sale in us
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

Really all kinds of beneficial advice!
low dose cialis blood pressure cialis qualitat estudios de cialis genricos venta cialis en espaa order generic cialis online cialis daily dose generic cialis generique 5 mg prix cialis once a da tadalafil generic generic cialis tadalafil
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:31 ب.ظ

You actually explained it very well.
cuanto cuesta cialis yaho cialis online viagra vs cialis cialis 20mg dose size of cialis cialis e hiv cialis taglich how does cialis work only here cialis pills cialis en mexico precio
where can i buy viagra over the counter in canada
جمعه 17 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

I enjoy, result in I found exactly what I was looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye
buy cialis online cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:29 ب.ظ

Seriously a good deal of valuable tips!
acheter cialis kamagra 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg effetti collateral acheter cialis kamagra we recommend cialis best buy cilas cialis canada on line cialis prices in england cialis uk
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:57 ق.ظ

Really lots of beneficial tips.
cialis 30 day trial coupon cialis side effects dangers we use it 50 mg cialis dose generic cialis tadalafil tadalafil 5mg tadalafil tablets bulk cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis et insomni cialis australian price
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:47 ق.ظ

Awesome information. Many thanks!
when can i take another cialis where to buy cialis in ontario how to buy cialis online usa wow cialis tadalafil 100mg cialis generique 5 mg cialis daily reviews prix de cialis discount cialis bulk cialis walgreens price for cialis
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:13 ب.ظ

Great data, Thank you!
cialis 10mg prix pharmaci cialis rezeptfrei purchase once a day cialis cialis cost cipla cialis online rezeptfrei cialis apotheke price cialis best prezzo cialis a buon mercato cialis sale online sublingual cialis online
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:24 ق.ظ

Perfectly spoken without a doubt. .
cialis tadalafil brand cialis generic cialis generic availability where do you buy cialis brand cialis nl generic cialis female cialis no prescription cialis cost tesco price cialis cialis official site
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:38 ب.ظ

Thank you, I value it!
click here cialis daily uk cialis coupon only best offers 100mg cialis cialis professional from usa click now buy cialis brand cialis 200 dollar savings card price cialis wal mart pharmacy ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg cut in half cialis online holland
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 09:52 ق.ظ

Terrific content, Appreciate it!
interactions for cialis cialis kaufen low dose cialis blood pressure cialis prezzo al pubblico dosagem ideal cialis click here cialis daily uk where cheapest cialis no prescription cialis cheap cialis daily dose generic prix de cialis
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Incredible many of helpful material!
side effects for cialis tadalafil generic tadalafil 5mg enter site 20 mg cialis cost can i take cialis and ecstasy no prescription cialis cheap cialis prezzo al pubblico rx cialis para comprar only best offers cialis use cuanto cuesta cialis yaho
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:13 ق.ظ

Thank you! Numerous facts!

female cialis no prescription cialis 5 mg para diabeticos cialis online best generic drugs cialis cialis generico milano cialis generika achat cialis en europe enter site 20 mg cialis cost buying cialis overnight wow cialis 20
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30