تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - تحلیل سیالات، جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی(بخش 1) Analysis of fluid flow around a cylinder in a two-dimensional
----------------------------------- ---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

رسم دوبعدی:
اگر بخواهیم جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی بررسی کنیم در این صورت:

01_abaqus_cfd

01_abaqus_cfdماژول Part

در محیط سیالاتی، محیط سیالات که باید مورد بررسی قرار گیرد را رسم و محیط جامداتی را از آن محیط سیالاتی کات می کنیم.
بنابراین در ماژول PART یک هندسه مانند شکل بالا با ضخامت خیلی کم در حدود 0.001 متر رسم می کنیم.

02_abaqus_cfd_partماژول Property

در ماژول PROPERTY  از قسمت MATERIAL خواص مربوط به سیال مانند هوا یا آب یا … را وارد می کنیم.
به طور مثال برای هوا :
چگالی در دمای 30 درجه برابر 1.1644
ویسکوزیته در دمای 30 درجه برابر 18.65E-6
در صورتی که بخواهیم انالیز حرارتی انجام بدهیم پارامتر های مربوط به انتقال حرارت را وارد می کنیم مانند SPECIFIC HEAT  و CONDUCTIVITY.
حال با تعریف SECTION برای هندسه  یکنواخت جامد و اختصاص دادن به هندسه، هندسه را سبز رنگ می شود.

03_abaqus_cfd_property


 ماژول ASSEMBLY

با انتخاب حالت مستقل از مش MESH ON INSTANCE هندسه را وارد می کنیم. باید در نظر داشته باشیم که برای حل مسائل سیالاتی حتما باید حالت استقلال را انتخاب کنیم چرا که حل سیالاتی دارای حجم محاسبات بسیار زیادی است و انتخاب استقلال حش از مش حافظه کمتری را اشغال می کند و سبب افزایش سرعت انالیز می شود.


04_abaqus_cfd_assembly


 ماژول STEP

در انالیز سیالاتی مهمترین بخش مربوط به ماژول STEP می باشد. یعنی برای اینکه بتوانید یک انالیز خوب سیالاتی را انجام دهید حتما باید با مباحث CFD حداقل یک آشنایی مختصر داشته باشید.

برای تعریف STEP:


05_abaqus_cfd_step

مدت زمان انالیز:
برای اغلب موارد که انالیز شامل انتقال حرارت نمی باشد می توان با انتخاب مدت زمان برابر 20 ثانیه به نتیجه مطلوب رسید.
یعنی با بیشتر قرار دادن زمان فقط زمان انالیز را افزایش داده ایم و هیچ تغییری در خروجی ندارد.
اما برای حالتی که انتقال حرارت داریم این مدت زمان بسیار مهم می باشد و تنها زمانی این مقدار بدون تاثیر می شود که مسئله به یک حالت پایا برسد.
همان طور که در بالا اشاره کردم بزرگترین نقض اباکوس عدم حمایت از حالت پایدار است که این مسئله برای حالات انتقال حرارت بسیار مهم است.


06_abaqus_cfd_incrementation

برای حالتی که مدت زمان انالیز کم می باشد توصیه می شود که پارامتر های انالیز مانند جدول بالا باشد.
یعنی حالت اتوماتیک و انتگرال گیری به صورت ذوزنقه ای
اما برای حالتی که مدت زمان انالیز زیاد است توصیه می شود که حالت فیکس انتخاب کرده و TIME INCREMENT را برابر 0.01 قرار دهیم از طرفی حل انتگرال های معادله از نوع اویلر باشد. در این مسئله ما حالت اتوماتیک را در نظر میگیریم. در صورتی که حالت فیکس را انتخاب کنیم دارای جواب های کاملا مشابه خواهد بود و توصیه می کنم شما این کار را امتحان کنید. البته برای مدت زمان انالیز کم.


07_abaqus_cfd_solvers

برای معادلات مربوط به انتقال مانند بالا تغییرات را ایجاد کنید. اما برای معادلات فشار محدوده همگرایی را بدون تغییر بگذارید. یک توصیه بسیار مناسب برای جلوگیری از خطا هنگام RUN ان است که یک صفر جلوی ITERATION LIMIT برای سه حالت مومنتم و فشار و انتقال قرار دهیم. معادلات فشار دارای پارامتر های زیادی است که مجال توضیح دادن برای گزینه های آن نمی باشد.
اگر این کار را انجام ندهید توضیحات مربوط به خطای RUN عبارات بالا را به شما توصیه می کند.


08_abaqus_cfd_turbulence


>
برچسب ها: رسم دوبعدی: اگر بخواهیم جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی بررسی کنیم در این صورت: 01_abaqus_cfd ماژول Part در محیط سیالاتی ، محیط سیالات که باید مورد بررسی قرار گیرد را رسم و محیط جامداتی را از آن محیط سیالاتی کات می کنیم. بنابراین در ماژول PART یک هندسه مانند شکل بالا با ضخامت خیلی کم در حدود 0.001 متر رسم می کنیم. 02_abaqus_cfd_part ماژول Property در ماژول PROPERTY از قسمت MATERIAL خواص مربوط به سیال مانند هوا یا آب یا … را وارد می کنیم. به طور مثال برای هوا : چگالی در دمای 30 درجه برابر 1.1644 ویسکوزیته در دمای 30 درجه برابر 18.65E-6 در صورتی که بخواهیم انالیز حرارتی انجام بدهیم پارامتر های مربوط به انتقال حرارت را وارد می کنیم مانند SPECIFIC HEAT و CONDUCTIVITY. حال با تعریف SECTION برای هندسه یکنواخت جامد و اختصاص دادن به هندسه ، هندسه را سبز رنگ می شود. 03_abaqus_cfd_property ماژول ASSEMBLY با انتخاب حالت مستقل از مش MESH ON INSTANCE هندسه را وارد می کنیم. باید در نظر داشته باشیم که برای حل مسائل سیالاتی حتما باید حالت استقلال را انتخاب کنیم چرا که حل سیالاتی دارای حجم محاسبات بسیار زیادی است و انتخاب استقلال حش از مش حافظه کمتری را اشغال می کند و سبب افزایش سرعت انالیز می شود. 04_abaqus_cfd_assembly ماژول STEP در انالیز سیالاتی مهمترین بخش مربوط به ماژول STEP می باشد. یعنی برای اینکه بتوانید یک انالیز خوب سیالاتی را انجام دهید حتما باید با مباحث CFD حداقل یک آشنایی مختصر داشته باشید. برای تعریف STEP: 05_abaqus_cfd_step مدت زمان انالیز: برای اغلب موارد که انالیز شامل انتقال حرارت نمی باشد می توان با انتخاب مدت زمان برابر 20 ثانیه به نتیجه مطلوب رسید. یعنی با بیشتر قرار دادن زمان فقط زمان انالیز را افزایش داده ایم و هیچ تغییری در خروجی ندارد. اما برای حالتی که انتقال حرارت داریم این مدت زمان بسیار مهم می باشد و تنها زمانی این مقدار بدون تاثیر می شود که مسئله به یک حالت پایا برسد. همان طور که در بالا اشاره کردم بزرگترین نقض اباکوس عدم حمایت از حالت پایدار است که این مسئله برای حالات انتقال حرارت بسیار مهم است. 06_abaqus_cfd_incrementation برای حالتی که مدت زمان انالیز کم می باشد توصیه می شود که پارامتر های انالیز مانند جدول بالا باشد. یعنی حالت اتوماتیک و انتگرال گیری به صورت ذوزنقه ای اما برای حالتی که مدت زمان انالیز زیاد است توصیه می شود که حالت فیکس انتخاب کرده و TIME INCREMENT را برابر 0.01 قرار دهیم از طرفی حل انتگرال های معادله از نوع اویلر باشد. در این مسئله ما حالت اتوماتیک را در نظر میگیریم. در صورتی که حالت فیکس را انتخاب کنیم دارای جواب های کاملا مشابه خواهد بود و توصیه می کنم شما این کار را امتحان کنید. البته برای مدت زمان انالیز کم. 07_abaqus_cfd_solvers برای معادلات مربوط به انتقال مانند بالا تغییرات را ایجاد کنید. اما برای معادلات فشار محدوده همگرایی را بدون تغییر بگذارید. یک توصیه بسیار مناسب برای جلوگیری از خطا هنگام RUN ان است که یک صفر جلوی ITERATION LIMIT برای سه حالت مومنتم و فشار و انتقال قرار دهیم. معادلات فشار دارای پارامتر های زیادی است که مجال توضیح دادن برای گزینه های آن نمی باشد. اگر این کار را انجام ندهید توضیحات مربوط به خطای RUN عبارات بالا را به شما توصیه می کند. 08_abaqus_cfd_turbulence ماژول Load بارگذاریهای لازم برای یک تحلیل سیالاتی در ماژول load انجام می شود. برای آشنایی با بارگذاریهای سیالاتی مشابه شکلهای زیر عمل کنید. 09_abaqus_cfd_load 10_abaqus_cfd_fluid شرایط مرزی را مشابه شکل بر روی مدل ایجاد کنید. 11_abaqus_cfd_fluid ورودی: (Fluid inlet) لبه ای که در آن سیال وارد محیطی می شود که توسط هندسه مشخص شده است. معمولا سرعت ورودی را در یک جهت در نظر می گیرند و بقیه پارامتر های سرعت را صفر قرار می دهند. در صورتی که سیال ورودی همواره دارای یک دمای ثابت باشد و مسئله از نوع حل دمایی باشد می توان از همین قسمت دمای ورودی را وارد کرد. و در صورتی که مسئله دارای اغتشاش باشد میزان شدت اغتشاش را در قسمت توربولانس وارد می کنیم. شرط تقارن بسیار مهم است که برای مسائل دو بعدی و متقارن محوری با در نظر گرفتن پارامتر های مناسب سرعت اعمال می شود. نکته: همان طور که در شکل زیر نمایان است برای حالت SYMMETRY فقط پارامتر سرعت در جهت Z برابر صفر است و بقیه جهات را غیر فعال می گذاریم زیرا سرعت در این جهات برای ما مجهول است. 12_abaqus_cfd_BC_fluid تنظیمات شرایط ممنتوم را مطابق شکل انجام دهید. 13_abaqus_cfd_BC_fluid_momentum تنظیمات انرژی حرارتی را مشابه شکل انجام دهید. 14_abaqus_cfd_BC_fluid_thermal_energy خروجی:(Fluid outlet) معمولا خروجی را برای حالتی در نظر می گیریم که به محیط منتهی شود. به طور مثال برای یک لوله آب ، دارای یک ورودی است که پارامتر های سرعت برای آن تعیین می شود و چون انتهای لوله به محیط بیرون وارد می شود دارای فشار صفر است. 15_abaqus_cfd_BC_fluid_outlet دیواره: (Fluid wall condition) چون رفتار سیال بر روی دیواره مهم است لذا در صورتی که حالت واقعی مسئله دارای دیواره بوده ولی در نرم افزار دیواره ها اعمال نشود دارای خطای زیادی خواهد بود. بنابراین هنگامی که سیال از میان یک دیواره عبور می کند حتما باید پارامتر های دیواره آن را اعمال کنیم. در این مسئله دیواره همان قسمت گردی است که نمایانگر مکان استوانه است. 16_abaqus_cfd_BC_fluid_wall نکته:در صورتی که مسئله شامل معادله انرژی باشد می توان در قسمت دیواره پارامتر های مربوط به دما ثابت یا شار حرارتی ثابت را اعمال نمود. 17_abaqus_cfd_thermal_enrgy نکته: در صورتی که مسئله دارای معادلات انرژی است( معادله از نوع انتقال حرارت باشد) حتما یک دمای اولیه باید برای مسئله در نظر بگیریم. در صورت عدم وارد کردن دمای اولیه نرم افزار هنگام RUN گرفتن خطا گرفته و از شما می خواهد که یک دمای اولیه تعیین کنید. 18_abaqus_cfd_predefined_field ماژول Mesh در مکانیک سیالات رفتار سیال در قسمت هایی که باید بررسی شود بسیار مهم است. بنابراین باید مش بندی به نحوی باشد که اطراف استوانه بیشترین مقدار مش را داشته باشیم و در قسمتی که مهم نمی باشد کمترین چگالی مش را داشته باشیم. لذا با چند پارتیشن بندی مناسب می توان مش بندی خوبی را بدست آورد. هرچه ساختار مش بندی منظم تر باشد( مش مربعی) جواب های دقیق تری را می توان به دست آورد. یکی از مشکلات حل مکانیک سیالات وابستگی شدید به مش بندی است. در نرم افزار اباکوس در صورتی که مش بندی سیالاتی خیلی ریز باشد قادر به انالیز نبوده و خطا می دهد. در صورتی که مش بندی خیلی در شت باشد خطای محاسباتی بسیار زیاد می شود. در صورتی که مش بندی مناسب نباشد خطای DIVERGENCE (RMS) را می دهد. در صورت مواجه شدن با این خطا مش بندی را کم یا زیاد کنید. این خطا یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در هنگام انالیز به ان بر خورد می کنید. به طور مثال من یک FIN را در یک محیط سیال قرار دادم و با تعریف FSI مدت زمان حل را برابر 1200 ثانیه قرار دادم. پس از 8 ساعت RUN گیری ، زمانی که INCRIMENT برابر 1199.08 شد نرم افزار خطای RMS داد. 19_abaqus_cfd_mesh ماژول Job در پایان پس از تعریف JOB و RUN گرفتن: 20_abaqus_cfd_run ماژول Visualization در ابتدا پیشنهاد می شود با استفاده از مسیر زیر مش بندی را خاموش کنید. Common option / basic / visible edge / feature edge و همچنین کانتکور ها را به صورت پیوسته تبدیل کنید. Contour option / basic / contour intervals / continuous در شکل بردار سرعت و خطوط جریان بدست آمده از نرم افزار نمایش داده شده است. 21_abaqus_cfd_results_v 22_abaqus_cfd_results_streamlines و خطوط جریان بدست آمده در حالت واقعی که توسط Van Dyke به صورت تجربی بدست آمده به صورت زیر می باشد. 23_practical_streamlines ،

buy viagra locally
جمعه 17 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
choc
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 12:58 ق.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am in fact happy to read everthing at single
place.
http://zachary3mcmillan0.jimdo.com/2016/02/27/overcome-leg-length-difference-with-shoe-lifts
جمعه 13 مرداد 1396 12:11 ب.ظ
Hi there very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
I'll bookmark your website and take the feeds additionally?
I'm glad to find so many helpful info right here in the post,
we'd like develop more strategies in this regard, thank you for sharing.
. . . . .
http://narrowshoe3666.jimdo.com/2015/06/27/hammer-toe-treatment-pain
شنبه 7 مرداد 1396 09:58 ق.ظ
This web site truly has all the info I needed concerning this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر