تبلیغات
سیمرغ سعادت(بانک اطلاعاتی در مورد گزارش کار،تحقیق،آموزشی،مقاله،پروژه،پایان نامه،و...) - تحلیل سیالات، جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی(بخش 2) Analysis of fluid flow around a cylinder in a two-dimensional
----------------------------------- ---------------------------------------


 
>translator
Powered by Translate
>translator
 undefined 
Bookmark and Share

رسم دوبعدی:
اگر بخواهیم جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی بررسی کنیم در این صورت:

01_abaqus_cfd

08_abaqus_cfd_turbulence


ماژول Load

بارگذاریهای لازم برای یک تحلیل سیالاتی در ماژول load انجام می شود. برای آشنایی با بارگذاریهای سیالاتی مشابه شکلهای زیر عمل کنید.

09_abaqus_cfd_load

 

10_abaqus_cfd_fluid

شرایط مرزی را مشابه شکل بر روی مدل ایجاد کنید.

 

11_abaqus_cfd_fluid

ورودی: (Fluid inlet)
لبه ای که در آن سیال وارد محیطی می شود که توسط هندسه مشخص شده است. معمولا سرعت ورودی را در یک جهت در نظر می گیرند و بقیه پارامتر های سرعت را صفر قرار می دهند. در صورتی که سیال ورودی همواره دارای یک دمای ثابت باشد و مسئله از نوع حل دمایی باشد می توان از همین قسمت دمای ورودی را وارد کرد. و در صورتی که مسئله دارای اغتشاش باشد میزان شدت اغتشاش را در قسمت توربولانس وارد می کنیم.
شرط تقارن بسیار مهم است که برای مسائل دو بعدی و متقارن محوری با در نظر گرفتن پارامتر های مناسب سرعت اعمال می شود.
نکته: همان طور که در شکل زیر نمایان است برای حالت SYMMETRY فقط پارامتر سرعت در جهت Z برابر صفر است و بقیه جهات را غیر فعال می گذاریم زیرا سرعت در این جهات برای ما مجهول است.

12_abaqus_cfd_BC_fluid

تنظیمات شرایط ممنتوم را مطابق شکل انجام دهید.

13_abaqus_cfd_BC_fluid_momentum

تنظیمات انرژی حرارتی را مشابه شکل انجام دهید.

14_abaqus_cfd_BC_fluid_thermal_energy

خروجی:(Fluid outlet)
معمولا خروجی را برای حالتی در نظر می گیریم که به محیط منتهی شود. به طور مثال برای یک لوله آب، دارای یک ورودی است که پارامتر های سرعت برای آن تعیین می شود و چون انتهای لوله به محیط بیرون وارد می شود دارای فشار صفر است.

15_abaqus_cfd_BC_fluid_outlet

دیواره: (Fluid wall condition)
چون رفتار سیال بر روی دیواره مهم است لذا در صورتی که حالت واقعی مسئله دارای دیواره بوده ولی در نرم افزار دیواره ها اعمال نشود دارای خطای زیادی خواهد بود. بنابراین هنگامی که سیال از میان یک دیواره عبور می کند حتما باید پارامتر های دیواره آن را اعمال کنیم.
در این مسئله دیواره همان قسمت گردی است که نمایانگر مکان استوانه است.

16_abaqus_cfd_BC_fluid_wall

نکته:در صورتی که مسئله شامل معادله انرژی باشد می توان در قسمت دیواره پارامتر های مربوط به دما ثابت یا شار حرارتی ثابت را اعمال نمود.

17_abaqus_cfd_thermal_enrgy

نکته: در صورتی که مسئله دارای معادلات انرژی است( معادله از نوع انتقال حرارت باشد) حتما یک دمای اولیه باید برای مسئله در نظر بگیریم. در صورت عدم وارد کردن دمای اولیه نرم افزار هنگام RUN گرفتن خطا گرفته و از شما می خواهد که یک دمای اولیه تعیین کنید.

18_abaqus_cfd_predefined_field


 ماژول Mesh

در مکانیک سیالات رفتار سیال در قسمت هایی که باید بررسی شود بسیار مهم است. بنابراین باید مش بندی به نحوی باشد که اطراف استوانه بیشترین مقدار مش را داشته باشیم و در قسمتی که مهم نمی باشد کمترین چگالی مش را داشته باشیم. لذا با چند پارتیشن بندی مناسب می توان مش بندی خوبی را بدست آورد. هرچه ساختار مش بندی منظم تر باشد( مش مربعی) جواب های دقیق تری را می توان به دست آورد.
یکی از مشکلات حل مکانیک سیالات وابستگی شدید به مش بندی است. در نرم افزار اباکوس در صورتی که مش بندی سیالاتی خیلی ریز باشد قادر به انالیز نبوده و خطا می دهد. در صورتی که مش بندی خیلی در شت باشد خطای محاسباتی بسیار زیاد می شود.
در صورتی که مش بندی مناسب نباشد خطای DIVERGENCE (RMS) را می دهد. در صورت مواجه شدن با این خطا مش بندی را کم یا زیاد کنید. این خطا یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در هنگام انالیز به ان بر خورد می کنید. به طور مثال من یک FIN را در یک محیط سیال قرار دادم و با تعریف FSI مدت زمان حل را برابر 1200 ثانیه قرار دادم. پس از 8 ساعت RUN گیری، زمانی که INCRIMENT برابر 1199.08 شد نرم افزار خطای RMS داد.

19_abaqus_cfd_mesh


 ماژول Job

در پایان پس از تعریف JOB و RUN  گرفتن:

20_abaqus_cfd_run


ماژول Visualization

در ابتدا پیشنهاد می شود با استفاده از مسیر زیر مش بندی را خاموش کنید.

Common option  / basic / visible edge / feature edge

و همچنین کانتکور ها را به صورت پیوسته تبدیل کنید.

Contour option /  basic / contour intervals / continuous

در شکل بردار سرعت و خطوط جریان بدست آمده از نرم افزار نمایش داده شده است.

21_abaqus_cfd_results_v

22_abaqus_cfd_results_streamlines

و خطوط جریان بدست آمده در حالت واقعی که توسط Van Dyke به صورت تجربی بدست آمده به صورت زیر می باشد.

23_practical_streamlines


>
برچسب ها: 08_abaqus_cfd_turbulence ماژول Load بارگذاریهای لازم برای یک تحلیل سیالاتی در ماژول load انجام می شود. برای آشنایی با بارگذاریهای سیالاتی مشابه شکلهای زیر عمل کنید. 09_abaqus_cfd_load 10_abaqus_cfd_fluid شرایط مرزی را مشابه شکل بر روی مدل ایجاد کنید. 11_abaqus_cfd_fluid ورودی: (Fluid inlet) لبه ای که در آن سیال وارد محیطی می شود که توسط هندسه مشخص شده است. معمولا سرعت ورودی را در یک جهت در نظر می گیرند و بقیه پارامتر های سرعت را صفر قرار می دهند. در صورتی که سیال ورودی همواره دارای یک دمای ثابت باشد و مسئله از نوع حل دمایی باشد می توان از همین قسمت دمای ورودی را وارد کرد. و در صورتی که مسئله دارای اغتشاش باشد میزان شدت اغتشاش را در قسمت توربولانس وارد می کنیم. شرط تقارن بسیار مهم است که برای مسائل دو بعدی و متقارن محوری با در نظر گرفتن پارامتر های مناسب سرعت اعمال می شود. نکته: همان طور که در شکل زیر نمایان است برای حالت SYMMETRY فقط پارامتر سرعت در جهت Z برابر صفر است و بقیه جهات را غیر فعال می گذاریم زیرا سرعت در این جهات برای ما مجهول است. 12_abaqus_cfd_BC_fluid تنظیمات شرایط ممنتوم را مطابق شکل انجام دهید. 13_abaqus_cfd_BC_fluid_momentum تنظیمات انرژی حرارتی را مشابه شکل انجام دهید. 14_abaqus_cfd_BC_fluid_thermal_energy خروجی:(Fluid outlet) معمولا خروجی را برای حالتی در نظر می گیریم که به محیط منتهی شود. به طور مثال برای یک لوله آب ، دارای یک ورودی است که پارامتر های سرعت برای آن تعیین می شود و چون انتهای لوله به محیط بیرون وارد می شود دارای فشار صفر است. 15_abaqus_cfd_BC_fluid_outlet دیواره: (Fluid wall condition) چون رفتار سیال بر روی دیواره مهم است لذا در صورتی که حالت واقعی مسئله دارای دیواره بوده ولی در نرم افزار دیواره ها اعمال نشود دارای خطای زیادی خواهد بود. بنابراین هنگامی که سیال از میان یک دیواره عبور می کند حتما باید پارامتر های دیواره آن را اعمال کنیم. در این مسئله دیواره همان قسمت گردی است که نمایانگر مکان استوانه است. 16_abaqus_cfd_BC_fluid_wall نکته:در صورتی که مسئله شامل معادله انرژی باشد می توان در قسمت دیواره پارامتر های مربوط به دما ثابت یا شار حرارتی ثابت را اعمال نمود. 17_abaqus_cfd_thermal_enrgy نکته: در صورتی که مسئله دارای معادلات انرژی است( معادله از نوع انتقال حرارت باشد) حتما یک دمای اولیه باید برای مسئله در نظر بگیریم. در صورت عدم وارد کردن دمای اولیه نرم افزار هنگام RUN گرفتن خطا گرفته و از شما می خواهد که یک دمای اولیه تعیین کنید. 18_abaqus_cfd_predefined_field ماژول Mesh در مکانیک سیالات رفتار سیال در قسمت هایی که باید بررسی شود بسیار مهم است. بنابراین باید مش بندی به نحوی باشد که اطراف استوانه بیشترین مقدار مش را داشته باشیم و در قسمتی که مهم نمی باشد کمترین چگالی مش را داشته باشیم. لذا با چند پارتیشن بندی مناسب می توان مش بندی خوبی را بدست آورد. هرچه ساختار مش بندی منظم تر باشد( مش مربعی) جواب های دقیق تری را می توان به دست آورد. یکی از مشکلات حل مکانیک سیالات وابستگی شدید به مش بندی است. در نرم افزار اباکوس در صورتی که مش بندی سیالاتی خیلی ریز باشد قادر به انالیز نبوده و خطا می دهد. در صورتی که مش بندی خیلی در شت باشد خطای محاسباتی بسیار زیاد می شود. در صورتی که مش بندی مناسب نباشد خطای DIVERGENCE (RMS) را می دهد. در صورت مواجه شدن با این خطا مش بندی را کم یا زیاد کنید. این خطا یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در هنگام انالیز به ان بر خورد می کنید. به طور مثال من یک FIN را در یک محیط سیال قرار دادم و با تعریف FSI مدت زمان حل را برابر 1200 ثانیه قرار دادم. پس از 8 ساعت RUN گیری ، زمانی که INCRIMENT برابر 1199.08 شد نرم افزار خطای RMS داد. 19_abaqus_cfd_mesh ماژول Job در پایان پس از تعریف JOB و RUN گرفتن: 20_abaqus_cfd_run ماژول Visualization در ابتدا پیشنهاد می شود با استفاده از مسیر زیر مش بندی را خاموش کنید. Common option / basic / visible edge / feature edge و همچنین کانتکور ها را به صورت پیوسته تبدیل کنید. Contour option / basic / contour intervals / continuous در شکل بردار سرعت و خطوط جریان بدست آمده از نرم افزار نمایش داده شده است. 21_abaqus_cfd_results_v 22_abaqus_cfd_results_streamlines و خطوط جریان بدست آمده در حالت واقعی که توسط Van Dyke به صورت تجربی بدست آمده به صورت زیر می باشد. 23 رسم دوبعدی: اگر بخواهیم جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی بررسی کنیم در این صورت: 01_abaqus_cfd_تحلیل سیالات ، جریان حول یک استوانه را به صورت دو بعدی(بخش 2) Analysis of fluid flow around a cylinder in a two-dimensionalpractical_streamlines ،

Carlos Eduardo Veiga Petrobras
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:32 ق.ظ
Very soon this web site will be famous among all blogging and site-building users,
due to it's nice articles
http://tinyurl.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:16 ق.ظ
Article writing is also a excitement, if you
know afterward you can write otherwise it is complex to write.
tinyurl.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:00 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all folks you really know
what you are speaking approximately! Bookmarked.
Kindly also discuss with my website =). We could have a hyperlink change arrangement between us
Grupo Coral
شنبه 18 خرداد 1398 07:59 ق.ظ
What's up, this weekend is pleasant designed for me, since this
occasion i am reading this great informative piece of writing here at my house.
does watermelon and lemon work as viagra
جمعه 17 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.
http://tinyurl.com
جمعه 17 خرداد 1398 10:43 ب.ظ
Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author.

I will ensure that I bookmark your blog and definitely will come
back someday. I want to encourage yourself to continue your
great writing, have a nice evening!
Brock
پنجشنبه 16 خرداد 1398 12:50 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog
and was curious what all is needed to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any tips or advice would be
greatly appreciated. Many thanks
Carlos Magno Nunes Barcelos
چهارشنبه 15 خرداد 1398 09:09 ق.ظ
I read this article fully regarding the resemblance of hottest and
earlier technologies, it's amazing article.
Wilson
سه شنبه 14 خرداد 1398 05:59 ب.ظ
If some one desires to be updated with newest technologies afterward he must be pay a visit this web site and be up
to date every day.
Brain
پنجشنبه 9 خرداد 1398 01:35 ق.ظ
Asking questions are truly pleasant thing if
you are not understanding something totally,
however this post provides nice understanding yet.
http://tinyurl.com
جمعه 3 خرداد 1398 04:07 ق.ظ
Remarkable! Its actually remarkable post, I have got much clear idea
regarding from this article.
tinyurl.com
چهارشنبه 1 خرداد 1398 09:22 ب.ظ
Hello there, I found your web site by way of Google at the same time as searching for a similar topic, your website came up, it appears good.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply became aware of your weblog through Google,
and found that it is really informative.
I am going to watch out for brussels. I'll appreciate when you continue this in future.

Many folks can be benefited out of your writing.
Cheers!
http://tinyurl.com/
شنبه 21 اردیبهشت 1398 10:04 ب.ظ
Great site you have here but I was wondering if you knew of any
forums that cover the same topics talked about in this article?
I'd really love to be a part of group where I can get comments from other knowledgeable people
that share the same interest. If you have any recommendations, please let me
know. Appreciate it!
tinyurl.com
شنبه 21 اردیبهشت 1398 09:59 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious
what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a
pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Kudos
Renan Batista Silva
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 03:13 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your
efforts and I will be waiting for your further post thank
you once again.
Umanizzare
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 06:08 ق.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend
your site, how can i subscribe for a blog
site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of
this your broadcast provided bright clear concept
Leandro Martins de Almeida
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:57 ق.ظ
I really like it when folks come together and share ideas.
Great blog, continue the good work!
Bichara Previc
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 10:17 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this outstanding blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding
your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new
updates and will share this website with my Facebook group.
Chat soon!
Muriel
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 05:48 ب.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web
site is fantastic, as well as the content!
Samira
شنبه 14 اردیبهشت 1398 05:22 ق.ظ
Somebody essentially help to make significantly posts I'd state.
This is the first time I frequented your website page and to this point?
I amazed with the analysis you made to create this particular submit
amazing. Wonderful job!
Carlos Eduardo Veiga Petrobras
جمعه 13 اردیبهشت 1398 03:21 ق.ظ
Hello to all, it's truly a good for me to pay a quick visit this website, it contains
useful Information.
Gladys
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 02:53 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent
for this information! Thanks!
http://tinyurl.com/y2t9s229 http://tinyurl.com/yytnmdbe http://tinyurl.com/y6d6h6tk http://tinyurl.com/y3pxn23p http://tinyurl.com/yyt9hz8v http://tinyurl.com/y4ujuktd http://tinyurl.com/y3gx3szt http://tinyurl.com/y6gc5sfv Americo Amadeu Filho
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 04:39 ق.ظ
Thanks very nice blog!
tinyurl.com
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 03:34 ق.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.
Dirk
دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 05:16 ق.ظ
May I just say what a comfort to discover somebody who genuinely understands what they're talking
about on the internet. You certainly know how
to bring a problem to light and make it important. More and more people should check
this out and understand this side of the story. I can't believe
you aren't more popular since you most certainly possess the gift.
bit.ly
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 01:43 ق.ظ
You are so interesting! I do not think I have read a single thing like that before.

So good to discover another person with some unique thoughts on this subject matter.
Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that's needed on the internet, someone with a bit of originality!
Romeo
شنبه 7 اردیبهشت 1398 10:41 ب.ظ
Wonderful post however , I was wondering if you could write
a litte more on this subject? I'd be very thankful if
you could elaborate a little bit further. Many thanks!
Anitra
شنبه 7 اردیبهشت 1398 04:53 ب.ظ
Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I really enjoy reading
your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thank you so much!
Bichara Previc
شنبه 7 اردیبهشت 1398 02:04 ب.ظ
When some one searches for his necessary thing, so he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing
is maintained over here.
Carlos Magno Nunes Barcelos
شنبه 7 اردیبهشت 1398 07:42 ق.ظ
hello!,I love your writing so so much! proportion we be in contact more approximately your post
on AOL? I require a specialist on this space to resolve my problem.
May be that is you! Taking a look ahead to
peer you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30